Ὅσο φέρνουμε διαρκῶς στο  νοῦ μας τα κακά που τυχόν μας προξένησαν οἱ ἀδελφοί μας, ἔλεγε ὁ Ὅσιος Μακάριος, τόσο ἀπομακρύνουμε τὸν Θεὸ ἀπ᾿ αὐτόν. Ὅταν τα λησμονοῦμε παρευθύς, δεν τολμοῦν οἱ δαίμονες να μᾶς πειράξουν.