Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρώτερα μέσα από τα δάκρυα.