Τέσσερα μειονεκτήματα: 1.Υγεία χωρίς εργασία. 2.Μόρφωση χωρίς ταπεινοφροσύνη. Επάγ-γελμα χωρίς ηθική. 4.Γνώση  χωρίς χαρακτήρα.