Μερικοί χριστιανοί έχουν αντιλήψεις τόσο ουράνιες, ώστε καταντούν να μην είναι χρήσιμοι για τη γη.