Ο πιο μεγάλος πλούτος του ανθρώπου δεν είναι η περιουσία του αλλά ο καλός χαρακτήρας του.