Στήν ἐποχή μας πολλές φωνές παρα­πλανη­τι­κές ἀκούγονται, πού προ­σ­πα­­θοῦν νά ἀ­­­πο­­δομή­σουν τήν Ὀρ­­­­θό­­­δο­­­ξη Χριστιανική­ μας πί­στη, νά ἀποε­θνοποι­­ή­­σουν τό γένος τῶν ­Ἑλ­­­­­λή­­­­νων καί νά ἀ­­­ποδιοργανώσουν τό ἀνθρώπι­νο πρόσωπο.­ Θέτουν ποικίλους προβληματι­σμούς τόσο στούς ὥ­­­­ριμους ὅσο καί σέ σᾶς τούς νέους. Πα­­­­ράλληλα ὁ ἄθεος ἀρνητισμός, πού ἀνθεῖ μέσα στήν εὐδαιμονία μας, παρά τήν παγκόσμια κρίση, μοχθεῖ νά σπεί­ρει τήν ἀμφιβολία καί τήν ἀπιστία στίς ψυχές μας.

Δέν εἶναι λοιπόν ἄξιο ἀπορίας, ἔφηβοι καί νέοι, πού διαβλέπετε τούς σκοπούς τῶν μισάν­θρωπων αὐτῶν κινήσεων, νά ζητᾶτε ἀ­­­παντή­σεις στούς προβλημα­τισμούς σας καί στά ἐ­­­­­ρω­τήματα, πού σᾶς βασανίζουν, ἀπό τόν ὁλο­κάθαρο καί σωστικό λόγο τοῦ Θεοῦ.
Οἱ σελίδες πού ἀκολουθοῦν προσπαθοῦν νά δώ­σουν ἀπάντηση στά ἀκόλουθα ἐρωτή­ματα: Για­τί ὁ Θεός ἀφήνει νά πεθαίνουν ἀπό τήν πείνα παιδιά; Γιατί δημιούργησε τόν κόσμο, ἀφοῦ γνώριζε­ ὅτι κάποιοι θά κολαστοῦν; Γιατί δέν ἐκμηδενίζει τούς κακούς ἀπό τόν κόσμο; Ἔχουμε δικαίωμα νά διαλέγουμε μεταξύ ζωῆς καί θανάτου; Τί λέει ἡ Ὀρ­θοδοξία στό πρόβλημα τῆς ἐλευθερίας καί τοῦ λεγόμενου ἀπόλυτου προορισμοῦ;

Κοντά σ’ αὐτά ἔρχονται νά προστεθοῦν καί οἱ ἀ­­­κόλουθες ἀπορίες: Θά ἀναστηθοῦν τά σώματά μας καί πῶς θά εἶναι τά ἀναστημένα αὐτά σώματα; Ἐρω­τήματα πού συνδέονται ἄμεσα μέ τό πολυσυζητη­μένο θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν.

Μέ ὁδηγούς λοιπόν τούς ἁγίους Πατέρες μας, ἀπαντοῦ­με στά πιό πάνω ἐρωτήματα. Σέ μιά προσπάθεια νά ἀναχαιτίσουμε τίς σύγχρονες­ πα­ρορ­μη­τικές ὠθήσεις, πού βυ­θί­ζουν τούς ἀν­θρώπους «εἰς ὄλεθρον καί ἀπώλειαν» (Α΄ Τιμ. στ΄ 9). Δηλαδή σέ μιά ὁλοκληρωτική ἠθική καί πνευματική κατα­στροφή τοῦ σώματος καί ἀπώλεια τῆς ψυ­χῆς!