Ακούσατεεε, ακούσατεεεεεεε!!!!!!

Το Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, στις 4.00 μ.μ. θα συγκεντρωθούμε όλα τα Τρικαλινά χελιδόνια για ένα ΜΕΓΑΛΟ σκοπό.

Πού & γιατί;

Μα φυσικά στην καταπληκτική μας χελιδονοφωλιά, στην Γ.Ε.Χ.Α. Τρικάλων, Βύρωνος 24, για μία φοβερή χελιδονογιορτή.
Μας περιμένουν και πολλές μοναδικές χελιδονοεκπλήξεις!

Να είμαστεεεε όόόόόόλαα τα παιδιάάάάά εκείίίίίίίί!