Κύριε, δῶσε τήν εἰρήνη σου στόν λαό σου. Κύριε δῶσε στούς δούλους σου τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, γιά νά θερμαίνει τίς ψυχές τους μέ τήν ἀγάπη σου καί νά τούς ὁδηγεῖ σ’ ὅλη τήν ἀλήθεια καί σέ Κύριε, κάνε να περιβάλλει ἡ εἰρήνη σου ὅλο τόν κόσμο, πού τόν ἀγάπησες τόσο πολύ καί ἔδωσες τόν μονογενή σου Υἱό, γιά νά σωθεῖ ὁ κόσμος δι’αὐτοῦ.

Ὑπόταξε στό εἰρηνικό σου θέλημα ὅλα τά βάρβαρα ἔθνη, ὅσα ἀγαποῦν τούς πολέμους. Θεμελίωσε εἰρηνική τή διαβίωση μεταξύ ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς.

Πανάγαθε Κύριε, δῶσε τους τή χάρη σου, ὥστε μέ τή δική σου εἰρήνη καί ἀγάπη νά γνωρίσουν καί νά ἀγαπήσουν Ἐσένα. ΑΜΗΝ.

                                                                                                                             Από το Προσευχητάρι του Α.Δ. Σιμωνώφ