Δώσε μας την Χάρη Σου τρισένδοξε νικητή του θανάτου, αναστημένε Κύριε, δώσε μας τήν Χάρη Σου, να περάσουμε την επίγεια ζωή μας σαν να βρισκόμαστε μέσα στον κήπο της Αναστάσεώς Σου φωτιζόμενοι διαρκώς  από το φως της δικής Σου παρουσίας, εμπνεόμενοι και καθοδηγούμενοι από τούς  λόγους Σου, ανακαινιζόμενοι και αναγεννώμενοι ολοένα και περισσότερο, ώστε «καινή κτίσις» και νέοι, πνευματικοί άνθρωποι καθιστάμενοι, να είμαστε ήδη από την παρούσα ζωή υιοί της Αναστάσεως, για να αξιωθούμε της ενδόξου και μακαρίας Αναστάσεως κατά την Δευτέρα  Σου Παρουσία και να μας παραλάβεις στην Βασιλεία Σου, υμνητές του θείου μεγαλείου Σου και λάτρεις ευγνώμονες της Θεότητάς Σου. Αμήν.