Μια ανάσα σε χωρίζει από τον αγώνα των Πανελληνίων. Σε αυτή τη δοκιμασία, όπως και σε κάθε περίσταση, ο Άγιος Θεός θα είναι βοηθός και συμπαραστάτης σου, αρκεί κι εσύ να Του το ζητήσεις. Προσευχήσου λοιπόν με πίστη και να ξέρεις ότι κι εμείς όλοι συμπαραστεκόμαστε με την προσευχή μας σε σένα που κοπιάζεις και αγωνιάς αυτό το διάστημα.

Προσευχή για τις Πανελλήνιες

Δεσπότα Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ καί Λόγε τοῦ Πατρός, ἡ αὐτοσοφία καί πάσης συνέσεως χορηγός, ὁ Τό Πανάγιον Σοῦ Πνεῦμα καταπέμψας πλουσιοδώρως ἐπί τούς Σοῦς ἁγίους ἀποστόλους καί μαθητάς καί ἐξ ἀγραμμάτων ἁλιέων, θεολόγους καί κοσμοκήρυκας σοφωτάτους ἀναδείξας. Αυτός Φιλάνθρωπε, κατάπεμψον καί ἐπί ἐμέ τήν φωτιστικήν ἀκτῖνα τοῦ Πνεύματός σου, εἰς εὔκολον μέν κατανόησιν τῶν ἀναγινωσκομένων, εἰς καρποφορίαν δέ ψυχωφελοῦς γνώσεως, προόδου, ἀληθείας καί εὐοδόσεως εἰς τάς προκειμένας ἐξετάσεις, ἵνα πορευόμενος ἐν τῷ φωτί τῶν ἐντολῶν Σου, δοξάζω διά παντός, ψυχή καί σώματι, τό πανάγιον καί προσκυνητόν Ὄνομά Σου σύν τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι. Ἀμήν.

(διασκευή – πηγή:diakonima.gr)