Δεν έχει σημασία σε ποια κοινωνική τάξη ανήκει κανείς. Τι αξίωμα έχει…
Ούτε αν δεν ανήκει στους Δώδεκα…

Για τον Κύριο, αληθινός μαθητής Του είναι αυτός που Τον αγαπά με όλη του την καρδιά
και όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, τολμά