Πώς δύο παιδιά έκαναν ένα σαλόνι εκκλησία;
Σας έχει κολλήσει ποτέ ένα “Στιχηρό Ἰδιόμελο”;
Οι απαντήσεις στο ημερολόγιο του Μηνά και της Νάσιας!

Μπορείς να εκτυπώσεις κι εσύ την εικόνα του Νυμφίου που εκτυπώνει ο Μηνάς από εδώ.
Επίσης, είναι αρκετά πιθανό να υπάρχουν και στο δικό σου σπίτι δύο μωβ κορδέλες για να δώσεις το πένθιμο χρώμα της Μεγάλης Εβδομάδας στο σαλόνι σας!
Άκουσε το Στιχηρό Ἰδιόμελο των Αἴνων της Μεγάλης Δευτέρας, (ήχος α’).
Δες και τα λόγια, αν σου άρεσε τόσο πολύ όσο του Μηνά!
Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρός τ ἑκούσιον Πάθος,
τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ.
Ἰδού ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα,
καί παραδοθήσεται ὁ Υἱός τοῦ ἀνθρώπου,
καθώς γέγραπται περί αὐτοῦ.
Δεῦτε οὖν καί ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις,
συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καί συσταυρωθῶμεν,
καί νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς,
ἵνα καί συζήσωμεν αὐτῷ, καί ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ,
οὐκέτι εἰς τήν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τό παθεῖν·
ἀλλά ἀναβαίνω πρός τόν Πατέρά μου, καί Πατέρα ὑμῶν,
καί Θεόν μου, καί Θεόν ὑμῶν, καί συνανυψῶ ὑμᾶς
εἰς τήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.