Η Εκκλησία μας σε κάθε δύσκολη περίσταση έχει για όπλο της την προσευχή. Ας προσευχηθούμε αυτό το διάστημα θερμά να μας λυπηθεί ο Θεός και να αποτρέψει τον πειρασμό της ασθενείας.

Προσευχές κατάλληλες για την περίσταση:

Από τον κανόνα εις την Αγία Τριάδα και εις πάντας τους Αγίους εις απειλήν λοιμικής ασθενείας

Εις πέλαγος αχανές ασθενειών περικείμεθα και λοιμικής συμφοράς χειμάζει τα κύματα. Κυβερνήτα Κύριε, βοηθείας χείρα επέκτεινας νυν διάσωσον.

Φλογίζει η κάμινος αμέτρων πόνων και κατακαίει με πυρετού λοιμικής με η φλοξ απαύστως η αναιδέστατος. Αλλά τη δρόσω του ελέους Σου, Σώτερ, ανάψυξον ψάλλοντα. Ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.

Οικτίρμονα τεκούσα και συμπαθή και Δεσπότην και κτίστην και Κύριον, νυν επ’ εμοι δείξον Σου συνήθως τους οικτιρμούς και χαλεπής με λυτρώσας νόσου, δαπανώσης μου την ψυχήν, Παρθένε Θεοτόκε. Παράσχου μοι την ρώσιν, όπως απαύστως μεγαλύνω σε.

Θαυμάσια μεγάλα, ων αριθμός ουχ υπάρχει, ποιήσας αθάνατε επί τους σους δούλους τα ελέη Σου ο Θεός, ως συμπαθής ανάδειξον και της συνεχούσης ημάς νυνί απάλλαξον οδύνης, λιταίς της Σε τεκούσης και του χορού των αθλοφόρων.

Οδυνηρώς στενάζομεν από κλίνης οδύνης ημών και από λοιμώδους ασθενείας κράζομεν προς Σε τον Φιλάνθρωπον τα της καρδίας όμματα νυν αναπετώντες την υγείαν αιτούμεν. Επίσκεψαι ημάς, Σώτερ και ανάστησον ψάλλειν. Λαός υπερυψούτε εις πάντας του αιώνας.