Ένας οδηγός αγιογραφικής μελέτης
για την Μεγάλη Τεσσαρακοστή.