Ερώτηση που λάβαμε:

Θα ξανασυναντήσουμε στην άλλη ζωή γνωστούς μας που έχουν ήδη πεθάνει;

Η απάντηση της ιστοσελίδας:

Αντιγράφουμε την απάντηση στο ερώτημα αυτό από το βιβλίο «Μέλλουσα Κρίση και Αιωνιότητα» του αρχιμ. π. Αστερίου Χατζηνικολάου (εκδ. «Ο Σωτήρ»)

Στή σύναξη αὐτή (σημ.: εννοείται στον Παράδεισο) θά συναντήσει ὁ καθένας µας τούς παλαιούς γνώριµους, τούς συγγενεῖς καί φίλους µέ τούς ὁποίους ἔζησε στή γῆ. Θά τούς ἀναγνωρίσει καί θά ἀπολαµβάνει µαζί τους τήν τρισευδαίµονα ζωή τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν. Ἐκεῖ θά συναντήσει ὁ σύζυγος τή σύζυγο, τά παιδιά τούς ἀγαπηµένους γονεῖς πού ἔφυγαν ἴσως νωρίς καί τ’ ἄφησαν ὀρφανά, οἱ γονεῖς τά παιδιά πού πιθανῶς τά ἔχασαν πρόωρα καί θρήνησαν τήν ἀπώλειά τους, θά συναντήσουµε µέ πολλή χαρά καί εὐφροσύνη τ’ ἀδέλφια µας, τούς φίλους καί γνωστούς µας πού ἔφυγαν πρίν ἀπό µᾶς καί πονέσαµε καί κλάψαµε στόν χωρισµό τους.

[…] Ἡ πίστη τῆς ἁγίας µας Ἐκκλησίας µᾶς διαβεβαιώνει ὅτι ὅλους αὐτούς ἀπό τούς ὁποίους µᾶς χώρισε ὁ θάνατος, θά τούς συναντήσουµε καί πάλι. Ἡ τελευταία εἰκόνα γι’ αὐτούς, ὅπως τήν κρατοῦµε στή µνήµη µας, µπορεῖ νά εἶναι δυσάρεστη. Νά τούς θυµόµαστε ἀνήµπορους, λυγισµένους ἀπό τά βάσανα τῆς ζωῆς, ταλαιπωρηµένους στό κρεβάτι τοῦ πόνου τους. Ἐκεῖ θά τούς δοῦµε σέ ἄλλη κατάσταση, θά τούς δοῦµε στή δόξα τοῦ οὐρανοῦ, νά λάµπουν καί ν’ ἀκτινοβολοῦν τό φῶς τοῦ Θεοῦ! Θά τούς ἀναγνωρίσουµε µέ χαρά καί θά ζοῦµε µαζί καί θά ἀπολαµβάνουµε αἰώνια τή µακαριότητα τῆς θείας βασιλείας!

Ἀλλά ποιός µᾶς βεβαιώνει ὅτι σ’ ἐκείνη τήν κατάσταση θά µπορεῖ νά γίνει ἡ ἀναγνώριση τῶν συγγενῶν καί φίλων, ἐκείνων πού ἦταν γνωστοί ἀπό τή γῆ;

Μᾶς τό διδάσκει καθαρά ὁ Κύριος. Στήν παραβολή τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου (Λουκ. ις΄ 19-31), ἀφοῦ περιγράφεται ἡ ἐπί τῆς γῆς ζωή τῶν δύο πρωταγωνιστῶν τῆς παραβολῆς, παρουσιάζεται στή συνέχεια καί ἡ κατάστασή τους µετά θάνατον. Ὁ πτωχός Λάζαρος, πού ὑπέφερε πολύ ἐδῶ, ἐκεῖ ἀπολαµβάνει αἰώνια δόξα καί χαρά. Ὁ πλούσιος, πού ἀπολάµβανε στή γῆ ἄφθο-να ὅλα τά ἀγαθά καί ἀδιαφοροῦσε γιά τόν πτωχό, µετά τόν θάνατό του ὑποφέρει φοβερά στόν τόπο τῆς βασάνου. Ἀπό ἐκεῖ ὅµως βλέπει τόν εὐτυχισµένο τώρα Λάζαρο καί τόν ἀναγνωρίζει. Ἀναγνωρίζει ἀκόµη καί τόν πατριάρχη Ἀβραάµ, στούς κόλπους τοῦ ὁποίου βρίσκεται ὁ ἄλλοτε καταφρονεµένος καί πονεµένος Λάζαρος!

Τήν ἀναγνώριση τῶν προαπελθόντων µᾶς τή διδάσκει καί τό ὑπερφυές γεγονός τῆς Μεταµορφώσεως τοῦ Κυρίου (Ματθ. ιζ΄ 1-13). Ἐκεῖ, ὅταν ὁ Κύριος ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί «µετεµορφώθη ἔµπροσθεν» τῶν µαθητῶν Του καί ἔλαµψε τό πρόσωπό Του σάν τόν ἥλιο καί τά ἱµάτιά Του ἔγιναν λευκά σάν τό φῶς, παρουσιάσθηκαν µαζί Του, µέσα σέ θεία δόξα καί αὐτοί, ὁ θεόπνευστος νοµοθέτης Μωυσῆς καί ὁ πύρινος προφήτης Ἠλίας. Οἱ µαθητές τοῦ Κυρίου, πού παρακολουθοῦσαν ἐκστατικοί τό ὑπερκόσµιο θέαµα, ἀναγνώρισαν τούς οὐράνιους ἐπισκέπτες τοῦ ὄρους!

Ὁ Κύριος λίγο πρό τῆς ἀναχωρήσεώς Του ἀπό τόν κόσµο βεβαίωσε τούς ἁγίους ἀποστόλους Του ὅτι θά ἐπανέλθει καί θά τούς παραλάβει, ὥστε ὅπου θά εἶναι Αὐτός, ἐκεῖ νά βρίσκονται καί ἐκεῖνοι καί νά ἀπολαµβάνουν τή δόξα Του (Ἰω. ιδ΄ 3). Ἔτσι ὁ σύνδεσµος, ἡ ἐπικοινωνία πού ὑπῆρχε ἐδῶ, θά συνεχισθεῖ καί ἐκεῖ, ὅπου βεβαίως θά ἀναγνωρίσει ὁ Κύριος τούς µαθητές καί ἐκεῖνοι τόν Διδάσκαλο.

Ἀλλά καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει πρός τούς Θεσσαλονικεῖς ὅτι αὐτοί θά εἶναι κατά τή δευτέρα παρουσία τοῦ Κυρίου ἡ δόξα, ἡ ἐλπίδα, ἡ χαρά καί ὁ στέφανός του. Θά τούς ἀναγνωρίσει, θά τόν ἀναγνωρίσουν καί θά δώσουν ἀγαθή µαρτυρία γι’ αὐτόν, θά µαρτυρήσουν γιά τή βοήθεια πού τούς προσέφερε ἐπί τῆς γῆς, γιά τήν ἀλήθεια πού τούς κήρυξε. Γι’ αὐτό καί αὐτός ἐλπίζει πώς θά βρεῖ ἔλεος καί δόξα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί ἐξαιτίας τῶν πιστῶν χριστιανῶν καί τῆς πνευµατικῆς τους προόδου, πού ὀφείλεται καί στό δικό του ἔργο (Α΄ Θεσ. β΄ 19-20).

Γίνεται λοιπόν σαφές ἀπό τούς λόγους αὐτούς τῆς Ἁγίας Γραφῆς ὅτι στή µετά τόν θάνατο ζωή θά ἀναγνωρίσουµε τούς συγγενεῖς καί γνωστούς µας, ὅλους ἐκείνους µέ τούς ὁποίους συνδεθήκαµε στή διάρκεια τῆς ζωῆς µας πάνω στή γῆ.