Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. δ΄ ἑβδ. Ἰωάννου (Ἰω. η΄ 21-30)

21 Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγὼ ὑπάγω καὶ ζητήσετέ με, καὶ ἐν τῇ ἁ­μαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε· ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν. 22 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτόν, ὅτι λέγει, ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑ­μεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν; 23 καὶ εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω ἰμί· ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. 24 εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρ­τίαις ὑμῶν· ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἰμι, ἀπο­θανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν. 25 ἔλεγον οὖν αὐτῷ· σὺ τίς εἶ; καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 26 πολλὰ ἔχω περὶ ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν· ἀλλ’ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀ­γὼ ἃ ἤκουσα παρ’ αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον. 27 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 28 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰη­σοῦς· ὅταν ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἀπ’ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδέν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ μου, ταῦτα λαλῶ. 29 καὶ ὁ πέμψας με μετ’ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέ με μόνον ὁ πατήρ, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε. 30 Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐ­τόν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

21 Ἐφόσον λοιπόν κανείς δέν τολμοῦσε νά τόν ἐμ­πο­­­­­­δίσει νά διδάσκει, τούς εἶπε πάλι ὁ Ἰησοῦς: Ἐγώ φεύγω ἀπό τή ζωή αὐτή καί πηγαίνω στόν ἐπ­ου­ρά­νιο Πατέρα μου. Σέ στιγμές μάλιστα ἀπελ­πι­σίας θά μέ ζητήσετε ὡς Μεσσία καί Λυτρωτή σας. Ἐξαι­τί­ας ὅμως τῆς ἀπιστίας σας θά πεθάνετε μέσα στήν ἁμαρ­τία σας, χωρισμένοι ἐντελῶς ἀπό τόν Θεό. Ἐκεῖ πού πηγαίνω ἐγώ, ἐσεῖς δέν μπορεῖτε νά ᾿ρ­θεῖ­τε γιά νά βρεῖ­τε κοντά μου τή σωτηρία σας. 22 Ἔλεγαν λοιπόν οἱ Ἰουδαῖοι: Μήπως σκέφτεται ν’ αὐ­­­­­το­­κτονήσει καί νά σκοτώσει μόνος του τόν ­ἑαυτό του; Διότι λέει, ὅπου πηγαίνω ἐγώ, ἐσεῖς δέν μπορεῖτε νά ᾿ρ­θεῖ­τε. Ὁπωσδή­ποτε λοιπόν, ἄν σκέπτεται νά αὐ­­­τοκτο­­­νήσει, ἐμεῖς δέν θά τόν ἀκολουθήσουμε στόν ­Ἅ­­δη. 23 Κι ἐκεῖνος τούς εἶπε: Ἐσεῖς εἶστε ἀπό κάτω, ἀπό τή γῆ, καί εἶστε κυριευμένοι ἀπό γήινες σκέψεις καί ἐλα­τή­ρια. Ἐγώ εἶμαι ἀπό ἐπάνω, ἀπό τόν οὐρανό, μέ σκέψεις καί φρο­­­νήματα ἐντελῶς ἀντίθετα ἀπό τά δικά σας. Ἐσεῖς εἶ­στε ἀπό τόν μάταιο καί ἁμαρτωλό αὐτό κόσμο, διότι κα­­τέχεσθε ἀπό τά σαρκικά φρονήματα τῶν ἀν­θρώ­­­πων πού εἶναι μακριά ἀπό τόν Θεό. Ἐγώ δέν εἶμαι ἀπό τόν κόσμο αὐτό. Πῶς λοιπόν εἶναι δυνατόν νά μή χω­­ρι­σθοῦ­με γιά πάντα; 24 Ἀφοῦ λοιπόν εἶστε ἀπό τόν κόσμο αὐτό, σᾶς εἶπα ὅτι θά πεθάνετε βυθισμένοι στίς ἁμαρτίες σας. Διότι ἐάν δέν πιστέψετε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ μόνος καί πραγματικός Σω­τήρας, θά πεθάνετε θαμμένοι στίς ἁμαρτίες σας. 25 Μετά λοιπόν ἀπό τή βεβαίωση αὐτή τοῦ Κυρίου ἐκεῖ­νοι τόν ρώτησαν: Καί ποιός εἶσαι ἐσύ, ὥστε χωρίς ἐ­σέ­να νά εἶναι ἀδύνατο νά σωθοῦμε; Καί γιά ἀπάντηση ὁ Ἰη­­σοῦς τούς εἶπε: Ἀκριβῶς καί ἐξολοκλήρου εἶμαι ἐ­κεῖ­νο πού ἤδη σᾶς λέω. 26 Καί γιά νά ἐπανέλθω στή σειρά τῶν λόγων μου, σᾶς προσθέτω ὅτι ἔχω πολλά ἀκόμη νά πῶ γιά σᾶς καί νά σᾶς κατακρίνω γι’ αὐτά. Ἐσεῖς βέβαι­­α δέν θά δε­χθεῖτε ὡς ἀληθινή καί δίκαιη τήν κρίση μου. Ἀλλά ἐκεῖ­­­­­νος πού μέ ἔστειλε εἶναι ἀληθινός καί ἀξιόπιστος καί δέν πλανᾶται οὔτε ψεύδεται ποτέ. Κι ἐγώ ἐκεῖνα πού ἄκουσα ἀπ’ αὐ­­τόν, αὐτά λέω στόν κόσμο, καί συνεπῶς ὅσα λέω εἶ­ναι δί­­­καια καί ἀληθινά. 27 Οἱ Ἰουδαῖοι ὅμως δέν κατάλαβαν ὅτι τούς ἔλεγε γιά τόν Πατέρα του καί γιά τήν ἰδιαίτερη σχέση καί ἑνό­τητα πού καί ὡς ἄνθρωπος εἶχε μ’ αὐτόν. 28 Τούς εἶπε λοιπόν ὁ Ἰησοῦς: Ὅταν ὑψώσετε πάνω στό σταυρό τόν υἱό τοῦ ἀνθρώπου, τότε θά μάθετε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ μόνος Σωτήρας, καί ὅτι τίποτε ἀπολύτως δέν κάνω ἀπό τόν ἑαυτό μου, ἀλλά συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τόν Πατέρα μου. Καί γιά νά σᾶς μιλήσω σύμφωνα μ’ ὅσα συμβαίνουν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νά μέ κα­­­­­ταλάβετε καλύτερα, σᾶς προσθέτω: Ὅπως μέ δί­δαξε ὁ Πατέρας μου, ἔτσι μιλάω καί αὐτά ἀκριβῶς λέω. 29 Κι ἐκεῖνος πού μέ ἔστειλε εἶναι μαζί μου. Δέν μέ ἄφη­σε ποτέ μόνο μου ὁ Πατήρ, διότι ἐγώ κάνω πάντοτε αὐ­­τά πού τοῦ ἀρέσουν, καί ἔχω ἄμεση καί ἀδι­­­ά­­­σπα­­στη πάντοτε τήν ἐπικοινω­νία καί τή σχέση μου μαζί του. 30 Καί καθώς τά ἔλεγε αὐτά ὁ Ἰησοῦς, πολλοί πίστεψαν σ’ αὐτόν ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας.