Εύαγγέλιον: τῶν ἐγκαινίων, Ἰουν. 29 (Ματθ. ις΄ 13-19)

13 Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; 14 οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 15 λέγει αὐτοῖς· ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι; 16 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 17 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ᾿ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 18 κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. 19 καὶ δώσω σοι τὰς κλεῖς τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

13 Κι ἀφοῦ ἦλθε ὁ Ἰησοῦς στά μέρη τῆς Καισάρειας πού εἶχε κτίσει ὁ Φίλιππος, ἔκανε τήν ἑξῆς ἐρώτηση στούς μαθητές του: Ποιός νομίζουν οἱ ἄνθρωποι ὅτι εἶμαι ἐγώ, ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου; 14 Κι αὐτοί τοῦ εἶπαν: Ἄλλοι λένε ὅτι εἶσαι ὁ Ἰωάννης ὁ βαπτιστής κι ἄλλοι ὁ Ἠλίας, ἐνῶ ἄλλοι πιστεύουν ὅτι εἶσαι ὁ Ἱερεμίας ἤ ἕνας ἀπό τούς παλιούς προφῆτες πού ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς. 15 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς λέει: Ἐσεῖς ποιός λέτε ὅτι εἶμαι; 16 Ὁ Σίμων Πέτρος τότε τοῦ ἀποκρίθηκε: Ἐσύ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ φυσικός καί μονογενής Υἱός τοῦ Θεοῦ, πού δέν εἶναι νεκρός ὅπως τά εἴδωλα, ἀλλά ζεῖ παντοτινά. 17 Τότε τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ Ἰησοῦς: Μακάριος καί εὐτυχισμένος εἶσαι, Σίμων, γιέ τοῦ Ἰωνᾶ, διότι τήν ἀλήθεια αὐτή τῆς ὀρθῆς πίστεως δέν σοῦ τή φανέρωσε κανείς ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ Πατέρας μου πού εἶναι στούς οὐρανούς. 18 Κι ἐγώ λοιπόν σοῦ λέω ὅτι ἐσύ εἶσαι Πέτρος, καί ἐπάνω στό βράχο τῆς ἀληθινῆς πίστεως πού ὁμολόγησες, κι ἔγινες μέ τήν ὁμολογία σου αὐτή ὁ πρῶτος λίθος τῆς πνευματικῆς μου οἰκοδομῆς, θά οἰκοδομήσω τήν Ἐκκλησία μου. Κι ὁ θάνατος καί οἱ ὀργανωμένες δυνάμεις τοῦ κακοῦ δέν θά ὑπερισχύσουν καί δέν θά νικήσουν τήν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία θά εἶναι αἰώνια καί ἀθάνατη. 19 Καί θά σοῦ δώσω τήν ἐξουσία νά εἰσάγεις στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν κάθε ἄνθρωπο ἄξιο νά εἰσέλθει, καί νά ἀποκλείεις ἀπ’ αὐτήν κάθε ἀνάξιο. Καί ὁποιοδήποτε ἁμάρτημα δέσεις καί τό διακηρύξεις ἀσυγχώρητο πάνω στή γῆ, θά εἶναι δεμένο καί ἀσυγχώρητο καί στούς οὐρανούς· ἐνῶ ὁποιοδήποτε ἁμάρτημα λύσεις μέ συγχώρηση πάνω στή γῆ, θά εἶναι συγχωρημένο καί στούς οὐρανούς.