ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

 Ὁ Σταυρός

     Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας εἶναι τό θεμέλιο τῆς πίστεώς μας. Δηλώνει τή σταυρική θυσία τοῦ Κυρίου, μέ τήν ὁποία λυτρώθηκε ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν ἁμαρτία καί ἀνοίχθηκε ὁ δρόμος γιά τή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Εἶναι λοιπόν ἑπόμενο ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου νά τιμᾶται πολύ ἀπό τούς πιστούς καί νά ἐπηρεάζει πολύ τή ζωή τους.

     Ἔτσι, δεσπόζει καί στό Ναό. Καί στήν ἐξωτερική ἀκόμη ἐμφάνιση τοῦ Ναοῦ. Ὁ τροῦλος του στεφανώνεται ἀπό τό σύμβολο τοῦ Σταυροῦ. Τί αἰσθήματα ἅγια κατέχουν τήν ψυχή τοῦ πιστοῦ, καθώς καί ἀπό μακριά τόν ἀτενίζει! Πράγματι, τοῦ δείχνει τόν οὐρανό!

Δεσπόζει ὅμως καί μέσα στό Ναό τοῦ Θεοῦ, στήν Ἐκκλησία μας, ὁ Σταυρός. Καθώς μπαίνουμε, ἄν εἶναι ἀνοιχτή ἡ Ὡραία Πύλη, τόν ἀντικρίζουμε μέσα στό Ἱερό, πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα, μέ τόν Ἐσταυρωμένο «προσηλωμένο» πάνω του. Ἐκεῖ προσβλέπει μέ ἀφοσίωση ὁ λειτουργός Ἱερέας, ἐκεῖ προσβλέπουμε κι οἱ πιστοί μέ εὐγνωμοσύνη καί διάθεση λατρείας.Εἶναι «ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας» ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας· τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ μυστικοῦ Σώματος τοῦ Κυρίου, ἀλλά καί τῆς Ἐκκλησίας ὡς τοῦ Οἴκου τοῦ Θεοῦ.

Ὑπῆρχαν καί στούς προχριστιανικούς χρόνους σύμβολα μέ τή μορφή τοῦ σταυροῦ, μέ ποικίλα σχέδια καί ποικίλα μηνύματα. Στούς ρωμαϊκούς χρόνους εἶχε γίνει ὄργανο φρικτῆς τιμωρίας γιά ἐγκληματίες. Ἐκεῖ ἐπάνω ὁ Κύριός μας ἑκούσια ἔγινε θυσία γιά μᾶς. Καί ἀπό τότε ὁ Σταυρός ἔγινε γιά τούς πιστούς τό πιό ἱερό ἀντικείμενο, τό πιό πολύτιμο, τό πανσέβαστο, σύμβολο νίκης, τρόπαιο νίκης κατά ὁρατῶν καί ἀοράτων ἐχθρῶν.

Καί ποῦ δέν βλέπουμε τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου μέσα στό Ναό! Στό τέμπλο, στίς ἅγιες εἰκόνες, στά ἄμφια τῶν ἱερέων, στά ἱερά βιβλία, στά ἱερά σκεύη, στίς εἰκόνες, νά τόν κρατοῦν οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυρες πού μέ τή βοήθειά του νίκησαν καί θριάμβευσαν κατά τῶν ἐχθρῶν τῆς πίστεως.

Τόν βλέπουμε σκαλισμένο πάνω στό ξύλο, πάνω στό μάρμαρο, πάνω στό μέταλλο,πάνω σέ χρυσό, πάνω σέ ἄργυρο, πάνω σέ ὅλες τίς ἐπιφάνειες.

Μέ πόση τέχνη καί ἔμπνευση τόν χαράσσουν οἱ εὐλαβεῖς τεχνίτες!

Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου μας!«…πιστῶν τό στήριγμα…».

Τόν φορᾶμε ἐπάνω μας, τόν σχηματίζουμε ἐπάνω μας,τόν κάνουμε καθώς περνᾶμε ἔξω ἀπό Ναό καί βέβαια μέσα στό Ναό πολλές φορές.

Πότε κάνουμε τόν σταυρό μας; Πῶς;

Ὅταν εἰσερχόμαστε στό Ναό, ὅταν ἀσπαζόμαστε τίς εἰκόνες, ὅταν προσευχόμαστε. Ὅταν μάλιστα παρακολουθοῦμε Θεία Λειτουργία ἤ κάποια Ἀκολουθία,κάνουμε τόν σταυρό μας, ὅταν ἀκούγεται τό Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, «Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος…», ὅταν ἀναφέρεται τό ὄνομα τῆς Παναγίας μας, «Τῆς Παναγίας, ἀχράντου…»,ὅταν ἀναφέρεται τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου πού τιμᾶται τήν ἡμέρα ἐκείνη καί τοῦ ὁποίου ζητᾶμε τίς πρεσβεῖες, ὅταν περνᾶ τό Ἱερό Εὐαγγέλιο, ὅταν περνοῦν τά Ἅγια καί ἄλλες ἱερές στιγμές. Ἐκφράζουμε ἔτσι τόν σεβασμό μας καί τήν εὐγνωμοσύνη μας. Καί τήν ἀπόφαση νά ζοῦμε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Ἐσταυρωμένου Κυρίου μας.

Κάνουμε τόν σταυρό μας μέ εὐλάβεια, ὄχι βιαστικά, κανονικά,συνειδητά, καί μυστικά προσευχόμενοι, ζητώντας τήν πανίσχυρη προστασία τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

     Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μᾶς διδάσκει πῶς νά κάνουμε τόν σταυρό μας: Νά ἑνώνουμε τά τρία δάκτυλα τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ μας, πού δηλώνει τήν πίστη στήν Ἁγία Τριάδα, νά τό βάζουμε στό κεφάλι μας, πού δηλώνει τόν οὐρανό, ὅπου οἱ ἄγγελοι δοξάζουν τόν Θεό, νά τό κατεβάζουμε στήν κοιλία μας, πού θυμίζει τήν γέννηση τοῦ Κυρίου μας ἀπό τήν Παναγία μας, νά τό φέρνουμε στόν δεξιό ὦμο μας προσευχόμενοι νά μᾶς κατατάξει ὁ Κύριος στά δεξιά Του μέ τούς δίκαιους, καί μετά στόν ἀριστερό μας ὦμο προσευχόμενοι νά μή βρεθοῦμε μέ τούς ἄδικους, νά σκύβουμε πρός τά κάτω ἐνθυμούμενοι τό θάνατο,καί νά σηκώνουμε τό κεφάλι μας, ὁμολογώντας τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

 

Φεύγοντας ἀπό τό Ναό σημειώνουμε καί πάλι ἐπάνω μας τόν σταυρό καί ἀναχωροῦμε ἀσφαλισμένοι γιά τά ἔργα μας.

                                                                                               Κ.Ι. (από τεύχος Προς τη Νίκη, Σεπτέμβριος 2017)