Ακούσατεεε, ακούσατεεεεεεε!!!!!!

Το Σάββατο, 5 Νοεμβρίου, στις 4.00 μ.μ. θα συγκεντρωθούμε όλα τα Τρικαλινά χελιδόνια για ένα μεγάλο σκοπό.

Πού & γιατί;

Μα φυσικά στην καταπληκτική μας χελιδονοφωλιά, στην Γ.Ε.Χ.Α., Βύρωνος 24, για να μία φοβερή χελιδονογιορτή.
Μας περιμένει και μια μοναδική χελιδονοέκπληξη!

Να είμαστεεεε όόόόόόλαα τα παιδιάάάάά εκείίίίίίίί!

Γιορτή Χαράς Χελιδονιών Τρικάλων