Απρίλιος 1941 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…

germanoi-1-400x266Μια παράξενη ησυχία απλωνόταν σε ολόκληρη την πόλη. Άνοιξη κι όμως εκείνη την μέρα κανείς δεν άνοιξε ούτε παράθυρα, ούτε πόρτες. Μουντός ο καιρός της Αθήνας, γεμάτος σύννεφα ο ουρανός της, λες και μαζί με τους ανθρώπους της πονούσε σε κάθε βήμα της γερμανικής μπότας. Ώστε ήταν αλήθεια…η μάχη είχε χαθεί. Στην δική μας Ακρόπολη υψωνόταν η σβάστιγκα… Στον δικό μας Παρθενώνα στέκονταν οι Γερμανοί… Στους δικούς μας δρόμους περνούσαν Γερμανοί κι Ιταλοί στρατιώτες…η φοβερή κατοχή είχε αρχίσει….

 

 12 Οκτωβρίου 1944 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ…

Περασαν 3,5 χρόνια από εκείνη την φρικτή ημέρα… 3,5 χρόνια η ίδια σημαία στην Ακρόπολη….3, 5 χρόνια κατοχής, ανέχειας, πείνας, εξευτελισμού…

apeleftherosi_1944-13Εφτασε όμως  η 12η Οκτωβρίου.. Φθινόπωρο μα τόσο όμορφη εκείνη η μέρα. Κάτι είχε αλλάξει στον αέρα… Ναι! Ήταν αέρας ελευθερίας! Ηταν η γαλανόλευκη που κυμάτιζε και πάλι στην Ακρόπολη! Οι δρόμοι της Αθήνας τώρα ήταν γεμάτοι! Κάτω από τους χαρμόσυνους ήχους της καμπάνας Έλληνες κάθε ηλικίας με γαλανόλευκες σημαίες στα χέρια, υψωμένες σε κοντάρια, έκλαιγαν από χαρά κι ενθουσιασμό! Ζητωκραύγαζαν! Αγκαλιάζονταν ευτυχισμένοι! Έτρεχαν στους δρόμους ποτάμι ατέλειωτο! Ήξεραν ότι είναι και πάλι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ! Η πατρίδα μας ήταν και πάλι ελεύθερη… “Η Ελλάδα είναι πάλι δική, μας, δική μας. Την έχουμε κατακτήσει με το αίμα μας, με τον μόχθο μας, με την καθημερινή στέρηση, μα προπάντων με το σκοτάδι της οδύνης όλων των χρόνων της σκλαβιάς.” (Ι.Τσάτσου)

 

Σήμερα, 72 χρόνια μετά, η Αθήνα δεν ξεχνάει τη μέρα εκείνη… Κάθε χρόνο στις 12 Οκτωβρίου οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με κύριο χαρακτηριστικό την εορταστική έπαρση της Ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη.

ΖΗΤΩ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ!

Ευχόμαστε και θα κάνουμε το παν για να κυματίζει πάντα ελεύθερη στον ουρανό της Πατριδας μας.

Εκδηλώσεις στην Ακρόπολη για την απελευθέρωση της Αθήνας τότε και σapeleftherosi_simaia_akropoliήμερα:

ÁíáðáñÜóôáóç ôçò ôåëåôÞò Ýðáñóçò ôçò óçìáßáò ôçò ÁðåëåõèÝñùóçò óôïí éóôü ôçò Áêñüðïëçò, ôï 1944 ìå ôç óõììåôï÷Þ ôïõ Ëõêåßïõ ôùí Åëëçíßäùí, ôçò Éïíßïõ Ó÷ïëÞò ê.ë.ð. ÌÝëç ôçò ÷ïñåõôéêÞò ïìÜäáò ôïõ Ëõêåßïõ ôùí Åëëçíßäùí ìå ÅèíéêÝò Åíäõìáóßåò, îåêéíþíôáò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ Eñå÷èåßïõ êáé êñáôþíôáò ôçí Óçìáßá ôçò ÁðåëåõèÝñùóçò ðëáéóéùìÝíåò áðü ìáèçôÝò ôçò Éïíßïõ Ó÷ïëÞò êáé ó÷ïëåßùí ôçò ÁèÞíáò, ðñïóÝñ÷ïíôáé óôïí éóôü êáé ðáñáäßäïõí ôç óçìáßá ôçò áðåëåõèÝñùóçò óôïõò äýï Âñáêïöüñïõò ôçò ÐñïåäñéêÞò ÖñïõñÜò êáé óôïõò äýï Åõæþíïõò ðïõ âñßóêïíôáé óôï óçìåßï ôïõ éóôïý, ÄåõôÝñá 12 Ïêôùâñßïõ 2015. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

apeleftherosi_1944-12

akropol