Παντοδύναμε  καί  Πολυεύσπλαχνε  Κύριε,

Σέ  Σένα  καταφεύγω  καί  Σέ  παρακαλῶ  θερμά  νά  μέ  ἐνισχύεις  τίς  ὧρες  τοῦ  πειρασμοῦ,  ὥστε  νά  μήν  παρασύρομαι  ἀπό  τό  ρεῦμα τῆς  ἁμαρτίας  πού  ἔχει  πλημμυρίσει  τόν  κόσμο  ὅλο.

Κάνε,  Χριστέ  μου,  νά  μήν  ἑλκύει  τίποτε  τήν  ψυχή  μου,  πού  εἶναι  ἀντίθετο  στό  ἅγιο  θέλημά  Σου.

Κύριε,  δίνε  μου  πάντα  τή  χάρη  και  τή  δύναμή  Σου, ὥστε  νά  ζῶ  μέσα  στόν  κόσμο,  ἀλλά  νά  μήν  ἐπηρεάζομαι  ἀπό  τά  ἁμαρτωλά  θέλγητρά  του.

Σύ,  ὁ  Θεός  καί  Σωτήρας  μου,  περιφρούρησε  τό  νοῦ  καί  τήν  καρδιά  μου,  γιά  νά  προχωρῶ  πάντα  στό  φῶς  τῆς  Ἀλήθειας  Σου.  ΑΜΗΝ.