Προσευχή

 Κύριε,

     Στή νέα χρονιά ἐνίσχυσε τή θέλησή μας καί βοήθησέ μας νά γίνουμε προσεκτικές καί ἐπιμελεῖς. Βοήθησέ μας νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι κάθε μεγάλο ἔργο δέ γίνεται ἀμέσως καί  ἀπότομα, ἀλλά χρειάζεται καθημερινή προσπάθεια. Δῶσε μας  ἐπιμονή καί ὑπομονή ὥστε νά νικοῦμε καί νά μήν ἀποθαρρυνόμαστε ἀπό τίς τυχόν πτώσεις καί τίς δυσκολίες πού θά συναντοῦμε στό δρόμο μας, ἀλλά κάθε μέρα λίγο-λίγο νά προσθέτουμε ὄμορφες ψηφίδες στό ψηφιδωτό τῆς ψυχῆς μας.

     Κύριε μας, κράτησέ μας σταθερές στίς ἀποφάσεις μας καί γέμισε τίς ψυχές μας μέ ζῆλο γιά τόν ἀγώνα τοῦ καλοῦ.

     Βοήθησέ μας στή μικρή μας προσπάθεια ὥστε νά συμπληρώσουμε τό ἔργο μας μέχρι τήν τελευταία ψηφίδα καί νά κερδίσουμε μιά θέση στήν Οὐράνια Βασιλεία Σου. Ἀμήν.