Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μας,

Ἐσύ πού ἐργάσθηκες τά ἔργα τῶν ἀνθρώπων καί γεύθηκες τόν κόπο καί τόν μόχθο, γιά νά μᾶς διδάξεις ὅτι εἶναι εὐλογημένη κάθε τίμια ἐργασία,

Ἐσύ πού καί τούς ἁγίους Σου Ἀποστόλους κάλεσες ἀνάμεσα ἀπό τούς ἐργάτες, γιά νά ἁγιάσεις μέ τήν εὐλογία Σου τήν ἐργασία,

Ἐσύ, Κύριε, πού εἶσαι ὁ πρῶτος Ἐργάτης καί Τεχνίτης τοῦ κόσμου,

Σέ παρακαλοῦμε νά εὐλογήσεις καί τή δική μας ἐργασία.

Βοήθησέ μας νά ἐπιτελοῦμε τίς σχολικές μας ἐργασίες μέ προθυμία.

Νά βοηθοῦμε τήν οἰκογένεια καί τούς ἀδελφούς μας μέ τήν ἐργατικότητά μας.

Νά μήν παραλείπουμε τά πνευματικά μας καθήκοντα καί νά ἐργαζόμαστε πρόθυμα γιά τή βελτίωση τοῦ χαρακτήρα μας καί τήν κατάκτηση τῶν ἀρετῶν.

Φώτισέ μας τό νοῦ, ὥστε νά κάνουμε πάντα τό ἀγαθό καί νά εἴμαστε ἐργάτες τοῦ φωτός καί τῆς ἀλήθειας.

Κι ὅπως Ἐσύ, Κύριε, δόξασες σ’αὐτή τή γῆ τόν Πατέρα Σου ἐκτελώντας τά ἔργα Του, κάνε ὥστε κι ἐμεῖς μέ τήν ἐργατικότητά μας νά γινόμαστε ἀφορμή νά δοξάζεται τό πανάγιο Ὄνομά Του. ΑΜΗΝ.