ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟΤΟΚΑΡΙΟ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

 (Ψάλλεται σέ πλ. δ΄ κατά τό προσόμοιο:  Ὤ τοῦ παραδόξου θαύματος)

 

Δόξα…

Χαῖρε τῆς ἀρᾶς ἡ λύτρωσις

Χαῖρε πηγή τῆς ζωῆς

Χαῖρε μήτηρ άπείρανδρε

Χαῖρε  Ἅδου ἡ νἐκρωσις.

Χαῖρε θανάτου καθαίρεσις

Χαῖρε χαρᾶς χωρίον εὐρύχωρον

Χαῖρε δοχεῖον τοῦ θείου πνεύματος

Χαῖρε πανάμωμε νύμφη λόγου ἄφθορε

Χαῖρε ζωῆς τράπεζα θεόνυμφε

Χαῖρε Ὁσίων χαρά.

 

Καί νῦν…

Χαῖρε ταχεῖα ἀντίληψις

Χαῖρε ἰσχύς κραταιά

Χαῖρε τεῖχος ἀπόρθητον

Χαῖρε θεῖον ἔρεισμα

Χαῖρε ὅπλον ἀήττητον

Χαῖρε πασχόντων θερμή βοήθεια

Χαῖρε καμνόντων φαιδρά παράκλησις

Χαῖρε πανύμνητε προπατόρων σέμνωμα

Χαῖρε ἁγνή εὐκλησίας δότειρα

Χαῖρε τοῦ κόσμου χαρά.