Πάνσοφε Χριστέ μου Ιησού,

η πηγή της όντως σοφίας,

τους μαθητεύοντας,

φώτισον δεόμεθα,

ταις ενεργείαις σου,

όπως έχωσιν άπαντες,

εν τη εξετάσει,

νουν οξύν και γρήγορον,

εις το συγγράψασθαι,

πάσας τας ορθάς αποκρίσεις,

εν ταις ερωτήσεσι Σώτερ,

ταις υποκειμέναις αυτοίς πάντοτε.

 

Άγχος της καρδίας το χαλεπόν,

συνοχήν την έσω,

των δυνάμεων της ψυχής,

την απελπισίαν,

Χριστέ της νεολαίας,

απέλασον εν ώρα,

των εξετάσεων.

 

Άγιοι πανένδοξοι αθλητές,

Απόστολοι θείοι,

Ιεράρχες θεοειδείς,

Μήτερ του Δεσπότου,

πρεσβεύετε Κυρίω,

υπέρ επιτυχίας,

των νέων πάντοτε.

( Από τον Παρακλητικό Κανόνα  στον Δεσπότη Χριστό,

υπέρ των μαθητών των υποκειμένων στις εξετάσεις )