Ευαγγελικό Ανάγνωσμα: Μαρκ. η΄ 34 – θ΄ 1.

34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων. 1 ΚΑΙ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

 

Aπέραντο πλῆθος ἀνθρώπων ἔχει συναχτεῖ μπρός στόν Κύριο. Μαζί καί οἱ
μαθητές Του. ῞Ολοι τους Τόν κοιτάζουν προσεκτικά καί περιμένουν ν’ ἀνοίξει τό θεϊκό
Του στόμα ν’ ἀκούσουν τά γεμάτα χάρη καί γλυκύτητα λόγια Του.

Καί νά, δυνατή σάν σάλπισμα, πού δέ δέχεται ἀμφισβήτηση, ἀκούγεται ἡ θεϊκή
φωνή Του·

«ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν
αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι».

Δηλώνει καθαρά ὁ Κύριος: τούς ὀπαδούς Του τούς θέλει γνήσιους· ξεκαθα–
ρισμένους.

–᾿Εκεῖνος πού ἐλεύθερα καί ἀβίαστα θέλει νά γίνει ὀπαδός μου, λέει, χρειάζεται
πρῶτα νά ξεκόψει τέλεια κάθε σχέση μέ τόν παλιό ἑαυτό του· «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν».

Ν’ ἀφήσει στήν ἄκρη τόν ἀκαλλιέργητο χαρακτήρα του μέ τά ἐλαττώματα καί τίς κακίες
του. Νά γίνει καινούργιος ἄνθρωπος καί ν’ ἀποφασίσει σταθερά νά κακοπαθήσει γιά
μένα. ῎Οχι μόνο μέ κόπους, μέ ἀγῶνες καί στενοχώριες καί θλίψεις. ᾿Αλλά νά εἶναι
ἕτοιμος ἀκόμη καί νά πεθάνει μέ σταυρικό θάνατο. ῎Αν τά δέχεται αὐτά, τότε ἄς ἔρχεται πίσω μου – «ἀκολουθείτω μοι» – νά μιμεῖται σ’ ὅλη του τή ζωή τό δικό μου παράδειγμα.

῾Ο ἀγώνας τοῦ Χριστιανοῦ – εἴτε ἐνήλικας εἶναι αὐτός ἤ νέος ἤ παιδί – γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς εἶναι βαρύς. Θέλει νά ξεριζώσεις ἀπό τήν ψυχή σου τήν κακία,πράγμα πού φτάνει πολλές φορές ὥς τό μάτωμα. Νά κόψεις παλιές συνήθειές σου, τά ἐλαττώματά σου, τά θελήματά σου. Στοιχίζει τοῦτο πολύ στόν ἑαυτό σου. Χρειάζεται ν’ἀγωνιστεῖς ἐνάντια στίς ἐπιθυμίες σου, στίς ὀρέξεις σου· ν’ ἀπαρνηθεῖς τόν ἁμαρτωλό ἑαυτό σου.

Θά σοῦ φανεῖ γιά παράδειγμα, βαρύ νά κρατήσεις κλειστή τήν τηλεόραση ἤ νά
ξεκόψεις ἀπό τίς συντροφιές πού ὥς τώρα εἶχες, κι ἐπέδρασαν βλαβερά ἐπάνω
σου…

῞Ομως εἶναι ἀπαραίτητο ν’ ἀγωνίζεσαι, ὅσο σκληρός κι ἄν εἶναι ὁ ἀγώνας σου, τήν
κάθε στιγμή καί ὥρα.

᾿Αλλά καί μετά τό ξερίζωμα τῆς κακίας, ἡ γῆ τῆς ψυχῆς σου ζητάει ἄγρυπνη
προσπάθεια μέρα καί νύχτα γιά νά ριζώσουν καί νά καρποφορήσουν ἐκεῖ τά θεῖα
σπέρματα τῆς ἀρετῆς. Νά ἐπιμεληθεῖς τήν πρόοδό σου – ψυχική καί διανοητική –
παραμερίζοντας καί περιορίζοντας τίς διάφορες τάσεις γιά παιγνίδι καί ψυχαγωγία κι
ἀνάπαυση…

῾Η ἐποχή μας ζητάει ἰδιαίτερα ἀπό τά χριστιανικά νιάτα καί τήν τόλμη τους καί τόν
ἡρωισμό τους, τήν ὁμολογία τῆς Πίστεως. Νά κατανικήσουν κάθε εἴδους δειλία καί νά
σηκώσουν μέ ἀνδρεία τό σταυρό τοῦ Χριστιανοῦ ὁμολογητῆ.

᾿Αλλά πῶς θά κατορθώσει ὁ καθένας μας νά βγάλει νικηφόρο
τόν ἀγώνα του;

Τήν ἀπάντηση τή δίνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «ἀκολουθείτω μοι»,
παραγγέλλει.

Θά τό κατορθώσει βαδίζοντας πίσω ἀπό τόν Σωτήρα Χριστό. Προσέχοντας
βῆμα μέ βῆμα νά μή χάσει ἀπό μπρός του τά ἴχνη τοῦ Λυτρωτῆ μας, τοῦ πρώτου
Σταυροφόρου. ῎Εχοντας μπροστά του ζωηρό τό πανάγιο παράδειγμά Του, γιά νά τό
μιμεῖται διαρκῶς.

Θέλει προσοχή καί ἀγρύπνια νά μή λοξοδρομήσει. Θά πέσει τότε ἔξω. Κι εἶναι τοῦτο
κίνδυνος-θάνατος. Νά γκρεμοτσακιστεῖ ψυχικά.

῞Ενας καί μοναδικός εἶναι ὁ δρόμος πού πρέπει ν’ ἀκολουθεῖ. ῾Ο δρόμος πού δείχνει
εἴκοσι αἰῶνες τό Εὐαγγέλιο, πού μᾶς παρουσιάζει ὁλοζώντανη τή ζωή τοῦ Χριστοῦ καί
τή διδασκαλία Του ἀνόθευτη.

Τό «ἀκολουθείτω μοι» δέν εἶναι παράγγελμα τοῦ Κυρίου πού δίνεται γιά ὁρισμένο
μόνο διάστημα. Εἶναι ἰσόβιο!

Σ’ ὅλη μας τή ζωή εἶναι ἀπαραίτητο ν’ ἀκολουθοῦμε μ’ ἐνθουσιασμό καί πειθαρχία,
σάν στρατιῶτες, τόν ᾿Αρχηγό μας Χριστό, κάνοντας πιστά τό θέλημά Του.
Τούτη ἡ πορεία ἔχει κόπο καί πόνο. Εἶναι ἀγώνας. ῾Η ζωή στή γῆ μοιάζει μέ στίβο κι
ὁ Χριστιανός ἀγωνίζεται σέ πολυποίκιλα καί δύσκολα ἀγωνίσματα. ῞Ομως βάθρο γιά
βράβευση δέν ὑπάρχει στή γῆ. Εἶναι στημένο στόν Οὐρανό!

῞Οσοι ἀκολούθησαν μέχρι τέλους σταθερά, πιστά τόν ἀγωνοθέτη Χριστό, θά βγοῦν
ὅλοι νικητές! Γιατί θά ἔχουν μέ τό μέρος τους τή δική Του ἀκατανίκητη βοήθεια.
᾿Εδῶ στή γῆ, οἱ ἀθλητές πού ἀγωνίζονται στ’ ἀθλήματα τοῦ στίβου, δέ βραβεύονται
ὅλοι. ῞Ενας στεφανώνεται.

Οἱ σταυροφόροι νικητές ὅμως, πού τίμια καί σταθερά ἀγωνίστηκαν ν’ ἀκολουθήσουν
τόν Χριστό, ὅλοι θά στεφανωθοῦν στόν Οὐρανό μέ στεφάνι ἀμάραντο!

Μέ δόξα αἰώνια!