Στίς μέρες μας ἡ Πατρίδα μας φαίνεται ταπεινωμένη ἀνάμεσα σέ ἄλλες χῶρες.

Περνάει δύσκολες στιγμές.

Πῶς θά δώσουμε τό «παρών»; Πῶς θά βοηθήσουμε;

Θά ὑψώσουμε τά μάτια στόν Οὐρανό καί μέ δύναμη, μέ θερμότητα ψυχῆς θά προσευχηθοῦμε.

Προσευχή γιά τήν Πατρίδα μας

Κύριε, σῶσον ἡμᾶς

 

Οὐράνιε Πατέρα μου, σέ εὐγνωμονῶ ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μου, γιατί γεννήθηκα στήν Ἑλλάδα. Καθώς βαδίζω σ᾿ αὐτό τό χῶμα πού τό πότισαν μέ τό αἷμα τους χιλιάδες Μαρτύρων τῆς πίστεως καί Ἀγωνιστῶν τῆς ἐλευθερίας καί ὅσο ἀναλογίζομαι τήν ἱστορία αὐτοῦ τοῦ τόπου, διακρίνω τό δικό Σου χέρι νά μᾶς σκεπάζει καί νά μᾶς ἀναδεικνύει λαό εὐλογημένο.

Σήμερα ὅμως, Κύριε, τό βλέπεις! Ἡ Ἑλλάδα ἔχασε τή δόξα πού κοντά Σου ἀπέκτησε καί ἀντί αὐτῆς βιώνει ταπείνωση καί ντροπή.

Ἡ κατάσταση αὐτή, μοῦ θυμίζει τήν τρικυμία στή λίμνη τῆς Τιβεριάδος. Κύματα πελώρια μᾶς χτυποῦν ἀλύπητα καί ἀπειλοῦν τόν καταποντισμό τῆς χώρας μας. Οἱ ψυχές μας φωνάζουν ὅπως τότε οἱ μαθητές Σου: «Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα». Διδάσκαλε, ξύπνα, «ἱνατί ὑπνοῖς»; Κύριε, χανόμαστε, καταποντιζόμαστε, σῶσε μας.

Κι ὅμως Ἐσύ φαίνεσαι νά «κοιμᾶσαι». Κύριε, τί σέ κάνει ἐνῶ βλέπεις τά κύματα πού κοντεύουν νά μᾶς πνίξουν νά μήν παρεμβαίνεις; Τήν ἀπάντηση τήν παίρνω ἀπό τήν κατάσταση πού βλέπω γύρω μου.

Ἔχουμε φύγει ἀπό κοντά Σου. Κάποιοι λατρεύουν ἄλλους «θεούς»: τόν κόσμο, τό χρῆμα, τή δόξα. Ἄλλοι προτιμοῦν νά προσκυνοῦν κατευθείαν τόν πονηρό μέ τίς διάφορες αἱρέσεις. Ἀκόμη καί οἱ ἄρχοντές μας νομοθετοῦν ὅ,τι εἶναι ἐνάντιο στό θέλημά Σου. Σέ βγάλαμε, Κύριε, ἀπό τή ζωή μας κι Ἐσύ ἀπό σεβασμό στήν ἐλευθερία μας μένεις μακριά μας.

Ὅμως, Κύριε, ἀνάμεσά μας ὑπάρχουν ψυχές πού Σέ ἀγαποῦν, πού δέν «ἔκλιναν γόνυ τῷ Βάαλ» καί προσπαθοῦν νά ζήσουν σύμφωνα μέ τό θέλημά Σου.

Γι αὐτούς τούς σύγχρονους ἀγωνιστές τῆς πίστεως Σέ παρακαλοῦμε νά μή μᾶς ἐγκαταλείψεις. Σοῦ προσφέρουμε ὡς ἐξιλαστήρια θυσία τά αἵματα τῶν Ἁγίων καί Ἡρώων πού γέννησε αὐτός ὁ τόπος, ἀφοῦ ἀπό τόν ἑαυτό μας δέν ἔχουμε κάτι ἄξιο τοῦ ἐλέους Σου.

Τώρα, Κύριε, εἶναι ὁ καιρός νά ἐμφανιστεῖς καί νά φανεῖ ἡ παντοδυναμία καί πανσοφία Σου. Ματαίωσε, Μεγαλοδύναμε τά σχέδια τῶν ἐχθρῶν τῆς χώρας μας καί κάνε νά καταλάβουν ὅτι Ἐσύ κυβερνᾶς τό σύμπαν καί ἄρα καί τήν ἱστορία μας. Δῶσε μετάνοια στό λαό Σου. Φώτισέ μας νά καταλάβουμε ὅτι χωρίς Ἐσένα δέν μποροῦμε νά κάνουμε κάτι καλό καί ὠφέλιμο. Δῶσε, Κύριε, νά μή λησμονοῦμε ὅτι ἀκόμη κι αὐτήν τήν κρίσιμη ὥρα πού ὅλα φαίνονται χαμένα Ἐσύ μᾶς παρακολουθεῖς καί εἶσαι ἕτοιμος νά μᾶς σώσεις, ἀρκεῖ νά Σοῦ τό ζητήσουμε.

Δός μας πίστη καί πνεῦμα ἡρωϊκό, ὥστε νά μαρτυροῦμε καί νά ὁμολογοῦμε μέ λόγια καί μέ ἔργα, ὅτι Σύ εἶσαι ὁ Νικητής τοῦ κόσμου.

Σήμερα ἑνώνω τή φωνή μου μέ τή φωνή ὅλων τῶν ἀπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καί Σέ παρακαλῶ νά ἐπιβλέψεις καί νά μήν ἐγκαταλείψεις τήν Ἑλλάδα πού πρῶτος Ἐσύ ἀγάπησες καί  εὐεργέτησες.

Ἔλα, Κύριε Ἰησοῦ! Ἔλα νά μᾶς φωτίσεις, ἐμᾶς πού Σέ ξεχνοῦμε. Ἔλα νά ἀναστηλώσεις τά παραλελυμένα γόνατά μας. Ἔλα νά ἁγιάσεις ἐκείνους πού ἀγωνίζονται. Ἔλα νά ἑλκύσεις κοντά Σου ὅσους ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό Σένα. Ἔλα νά διορθώσεις ὅ,τι μέ τήν ἀπερισκεψία μας ἔχουμε χαλάσει.

Θεέ μου, πρόφθασέ μας καί ἔλα Σύ νά κυβερνᾶς, Σύ νά βασιλεύεις μεταξύ μας καί ἐντός μας.

«Πάτερ ἡμῶν… ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου». Ἀμήν