Ναί ἀναστήθηκες! Ἀναστήθηκες, Παντοδύναμε Κύριε.

Ὅσο κι ἄν ζήτησε ὁ Ἅδης νά σέ κρατήσει, ὅσο κι ἄν οἱ ἐχθροί Σου ἔλαβαν τά μέτρα τους, γιά νά ἀσφαλίσουν τόν τάφο Σου μέ σφραγίδες καί στρατιῶτες, Ἐσύ ὁ Κύριος καί Θεός, νίκησες τό θάνατο καί νέκρωσες τόν Ἅδη. Τριήμερος ἀνέστης ἐκ νεκρῶν.

Ἀναστήθηκες καί συνανέστησες μαζί Σου τούς νεκρούς. Ἀναστήθηκες καί μᾶς ἀνέστησες ὅλους. Ζωοδότα Χριστέ, κανείς πλέον δέν εἶναι μέσα στά μνήματα τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ κακοῦ. Κανείς μέσα στούς τάφους τῆς γῆς.

Τώρα ζωή καί δόξα βασιλεύει. Τώρα ἀρετή καί ἁγιότητα γιά τούς ἀνθρώπους. Τώρα χάρις, εὐλογία καί χαρά. Τώρα θεία εὐφροσύνη, οὐράνιο, ἅγιο φῶς καί αἰώνια Βασιλεία.

Ναί, Κύριε, σήμερα μέ τήν πανένδοξη Ἀνάστασή Σου, Σέ προσκυνοῦμε, Σέ δοξολογοῦμε, Σέ εὐγνωμονοῦμε! Σύ εἶσαι ἡ ζωή μας, ἡ χαρά καί ἡ δόξα μας. Ἡ αἰώνια λύτρωσί μας. Ἀμήν.