Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ὁ εὐλογημένος καρπός τῆς Παναγίας Μητέρας Σου, Σύ πού καταδέχτηκες νά γίνεις ἄνθρωπος γιά τή σωτηρία μας καί μεγάλωσες καί ἀνατράφηκες μέσα σέ οἰκογένεια εὐλογημένη καί ἁγία, Σέ παρακαλοῦμε νά ἀκούσεις τή δέησή μας καί νά εὐλογήσεις καί τή δική μας οἰκογένεια.

Ἔλα, Κύριε, νά κατοικήσεις καί νά μένεις μαζί μας. Ἐπιθυμοῦμε καί Σέ παρακαλοῦμε, νά γίνεις Σύ ὁ κηδεμόνας καί ὁ σύντροφός μας, ὁ καλός μας σύμβουλος καί διδάσκαλος, ὁ παντοδύναμος προστάτης καί βοηθός καί ὁ γιατρός τῶν ἀσθενειῶν μας.

Δῶσε, Κύριε, νά βασιλεύει στό σπίτι μας τό ἅγιο θέλημά Σου. Χάρισέ μας τήν ὁμόνοια, τήν εἰρήνη, τήν ἀγάπη, τήν ἀμοιβαία ἀνοχή καί κάθε ἄλλη ἀρετή. Χάριζέ μας τά ἀγαθά Σου, τά πνευματικά καί τά ὑλικά. Καί ἀξίωσέ μας ἡμέρα καί νύκτα νά δοξάζουμε καί νά εὐλογοῦμε μέ καρδιά εὐγνώμονη τό ἅγιο Ὄνομά Σου καί τοῦ ἀνάρχου Σου Πατρός καί τοῦ Παναγίου καί ἀγαθοῦ Σου Πνεύματος. Ἀμήν.