Σέ νέο ἔτος ὁδήγησες τά βήματά μας, Ἄναρχε Θεέ.

Ἀπό πόσους κινδύνους φανερούς καί ἀφανεῖς μᾶς προφύλαξες κατά τό ἔτος πού πέρασε! Πόσους ἀγγέλους διέθεσες γιά νά προστατέψουν τούς πιστούς Σου ἀπό τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονηροῦ! Ἕνα ὁλόκληρο χρόνο μᾶς ἔθρεψες μέ τό Ἅγιο Σῶμα Σου καί μᾶς ἁγίασες μέ τό Ἅγιο Αἷμα Σου. Μᾶς στερέωσες μέ τό οὐράνιο μάννα τῆς διδασκαλίας Σου. Δέχτηκες τίς φτωχές προσευχές μας καί εὐλόγησες τά ἔργα μας. Εὐλογημένο καί Ἅγιο ἄς εἶναι, Κύριε, τό ὄνομά Σου καί ὑπερύμνητο καί ὑπερυψούμενο στούς αἰῶνες, γιά ὅλες τίς δωρεές τῆς πατρικῆς Σου ἀγάπης.

Ὁ πρόχειρος καί σύντομος ἀπολογισμός  πού κάναμε μᾶς φανέρωσε πολλές ἐλλείψεις στόν ἀγώνα μας. Ὅμως, ὄχι! Δέν θά ἀπελπιστοῦμε. Θά προχωρήσουμε πιστεύοντας στή πατρική Σου βοήθεια. Θά συνεχίσουμε νά ἀγωνιζόμαστε. Εἴμαστε ἀδύνατοι. Τό ξέρουμε. Εἴμαστε φτωχοί. Τό ὁμολογοῦμε. Εἴμαστε ἀνάξιοι τοῦ ἐλέους Σου. Τό διακηρύσσουμε. Εἶσαι σύμμαχος καί βοηθός μας. Ἅπλωσε, λοιπόν, Πανάγαθε, τό δυνατό Σου χέρι καί κράτησέ μας καλά, γιά νά μήν ἀπομακρυνθοῦμε ποτέ ἀπό κοντά Σου. Καί ἀξίωσέ μας νά φτάσουμε στό τέλος τοῦ ἔτους νικητές τῆς ἁμαρτίας ἑνωμένοι μαζί Σου. Ναί, Κύριε, ἐλέησέ μας. Ἀμήν.