Ἐπάκουσον ἡμῶν, ὁ Θεός, ὁ σωτήρ ἡμῶν, ἡ ἐλπίς πάντων τῶν περάτων τῆς γῆς καί τῶν θαλάσσῃ μακράν». Σύ μόνος, Κύριε, εἶσαι «ἡ βοήθεια τῶν ἀβοηθήτων, ἡ ἐλπίς τῶν ἀπηλπισμένων, ὁ τῶν χειμαζομένων σωτήρ, ὁ τῶν πλεόντων λιμήν, ὁ τῶν νοσούντων ἰατρός». Προστάτευσέ μας εἰς ὥρας κινδύνων καί θλίψεων καί πειρασμῶν καί πάσης ἀνάγκης καί εἰς ὅλους χάρισαι τό πλούσιον ἔλεός Σου. «Ἐλεήμων γάρ καί φιλάνθρωπος Θεός ὑπάρχεις καί Σοί τήν δόξαν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ καί τ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων . Ἀμήν».

( Ἀπό τό βιβλίο «Ἐλπισον ἐπί τόν Θεόν», Ἀρχιμ Χριστ. Παπουτσοπούλου)