Σέ δοξολογῶ, ὦ πανύμνητε Μητέρα, διότι μέ τήν ἁγιότητα καί τίς ἀρετές σου στάθηκες, σύ μόνη, ἄξια νά γεννήσεις τόν Θεάνθρωπο Κύριο καί Σωτήρα μας.

Σέ προσκυνῶ, Κεχαριτωμένη Μαρία, διότι μέ τόν μονογενή Υἱό Σου, γεφυρώθηκε τό χάσμα οὐρανοῦ καί γῆς καί Σύ μέ τό νά γίνεις ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ μας, ἀναδείχθηκες ἡ κλίμακα, ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν.

Σέ ἀνυμνῶ, Ἀειπάρθενε Κόρη, διότι μέ τό νά εἶσαι τό κρίνο τῆς ἁγνότητος καί παρθενίας μᾶς ἔδωσες τό παράδειγμα τῆς ἁγνῆς καί ἁγίας ζωῆς.

Σέ εὐχαριστῶ, Μητροπάρθενε Ἁγνή, διότι στέκεις σέ ὅλες τίς ἀνάγκες στοργική μητέρα, καί μᾶς γίνεσαι προστασία καί σκέπη καί βοήθεια σέ ὅλες τίς δύσκολες περιστάσεις τῆς ζωῆς μας. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας ὅλη Σοῦ ἀνήκει.

Σέ εὐχαριστῶ, ἀλλά καί Σέ παρακαλῶ, Σέ ἱκετεύω ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μου, Μητέρα ἁγία, Ὑπεραγία:

Σῶζε, Θεοχαρίτωτε, τήν ψυχή καί τή ζωή μου ἀπό κάθε πειρασμό καί ἁμαρτία.

Προστάτευε τό Ἔθνος μας ἀπό τίς ἐπιβουλές πονηρῶν ἀνθρώπων καί ἀνόμων ἐθνῶν καί στάσου πάντοτε ἡ ὑπέρμαχος Στρατηγός, γιά νά τοῦ χορηγεῖς τή νίκη, τήν ἀσφάλεια, τήν εἰρήνη, τήν ἐλευθερία.

Βοήθησε, Παναγία μου, ὅλους τούς πτωχούς, τούς ἀσθενεῖς, τούς σκλαβωμένους ἀδελφούς μας, τούς ἀγωνιζομένους γιά τήν ἐλευθερία τους, σῶζε τούς ἀδικημένους, ὁδήγησε σέ μετάνοια τούς ἁμαρτωλούς. Γιά ὅλους μας, ζήτησε τό ἔλεος τοῦ Μονογενοῦς Σου Υιοῦ, τοῦ Σωτῆρος μας, γιά νά ἔχουμε ἐξασφαλισμένη τή σωτηρία μας.

Παναγία μας, μετά τόν Θεό καί Κύριό μας, Σύ εἶσαι ἡ ἐλπίδα μας, ἡ καταφυγή μας, ἡ προστασία μας. Μή μᾶς ἐγκαταλείπεις.