ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

Ἦχος γ΄

Αἱ γενεαί πᾶσαι, Ὕμνον τῇ Ταφῇ Σου, προσάγουσι, Παρθένε.

Ἡ γῆ πανηγυρίζει, ὁ οὐρανός χορεύει, Σοῦ ἄνω αἰρομένης.

Σύ γάρ, Μαρία, πέλεις, ὁ γλυκασμός Ἀγγέλων, χαρά τῶν θλιβομένων.

Χριστιανῶν Σε σκέπην, μάλιστα καί Μητέρα, κηρύττομεν οἱ πάντες.

Ἔρραναν τόν Τάφον, μύροις, Θεοτόκε, οἱ Κηδεύσαντές Σε.

Ὤ Τριάς Ἁγία, Πατήρ Υἱός καί Πνεῦμα, τούς λατρευτάς Σου σῶσον.

Ὤ Παναγία Μῆτερ, σκέπε καί φρούρει πάντας, τούς ἐπί Σέ θαρροῦντας.