Εὐχή εἰς τό Ὁμοούσιον καί Ὁμόθρονον τῷ Πατρί καί τῷ Υἱῷ Πνεῦμα Ἅγιον

Ἐλθέ ἡ εὐφρόσυνος ζωή καί αἰώνιος καί παντοκρατορική δεξιά, τό Πανάγιον καί Ζωοποιόν καί Δημιουργόν Πνεῦμα … Ἐλθέ, Ἐσύ πού Σέ πόθησε καί Σέ ποθεῖ ἡ ψυχή μου  … Ἐλθέ  ἡ παντοτινή μου χαρά καί ἀπόλαυση καί δόξα. Ἐλθέ ἡ πνοή μου, ἡ ζωή μου, ἡ παρηγοριά τῆς ψυχῆς μου. Γίνε Ἐσύ γιά μένα τά πάντα, τροφή ἀνεκλάλητος, ἔνδυμα ἀπαστράπτον  καί καταφλέγον τούς δαίμονας. Γίνε γιά μένα, φῶς ἀνέσπερον καί ἥλιος ἄδυτος. Ἀπομάκρυνε ἀπό μένα, Πνεῦμα Ἅγιο, κάθε ὀλέθριο μετεωρισμό καί βάλε στή γλώσσα μου χαλινάρι. Κάνε τήν ἀκοή μου ὑπάκουη στίς ἅγιες ἐντολές Σου, δός μου ὑπομονήν στίς θλίψεις, συνέτισε καί στήριξε τήν καρδιά μου μέ μακροθυμία, μέ ἀκακία, μέ ἐγκράτεια, μέ συμπάθεια, μέ ἐλεημοσύνη, μέ ἀγάπη, μέ ταπεινοφροσύνη, μέ εἰρήνη, πρός τόν ἑαυτό μου καί πρός ὅλους … Δός μου διάκριση στούς λογισμούς ποιούς πρέπει νά προτιμῶ. Δός νά καταλαβαίνω τίς μεθοδεῖες τοῦ διαβόλου, καί νά τίς ἀποδοκιμάζω  μαζί μ’ αὐτόν. Σέ ὅλα νά κόβω τό δικό μου θέλημα καί νά εξαρτῶ ὅλα ὅσα μέ ἀφοροῦν ἀπό τή δική Σου πρόνοια. Διότι ἀπό Σένα πηγάζει ἡ ζωή μου, τό φῶς μου, ἡ σωτηρία μου. Σέ εὐλογῶ, Σέ δοξάζω καί Σέ προσκυνῶ σύν τῷ ἀνάρχῳ Πατρί καί τῷ συναϊδίῳ αυτῷ Υἱῷ· πάντοτε νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Ἅγιος Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος

Στό Ἅγιο Πνεῦμα

Πνεῦμα Πανάγιο, πηγή τῆς σοφίας καί τοῦ ἁγιασμοῦ, ποταμέ ἀστείρευτε τῶν οὐρανίων δωρεῶν καί χαρισμάτων, δέξου λίγα λόγια προσευχῆς πού βγαίνουν εὐγνώμονα ἀπό τό στόμα ἑνός παιδιοῦ σου.

Σύ, Πανάγιο Πνεῦμα, μέ τήν ἄπειρη δύναμή σου συνέχεις καί συγκρατεῖς τή δημιουργία ὅλη. Σύ εἶσαι πηγή τῆς φυσικῆς καί τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Σύ παραμένεις στήν Ἐκκλησίαν, τήν προφυλάττεις ἀπό κάθε πλάνη, τήν ὁδηγεῖς «εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν». Σύ χειροτονεῖς τούς ποιμένες καί διδασκάλους της. Σύ τελεῖς στήν Ἐκκλησία τά Μυστήρια καί μᾶς μεταδίδεις μέ αὐτά τόν ἁγιασμό. Σύ, Παράκλητε Ἀγαθέ, παρηγορεῖς τόν ἄρρωστο, συντροφεύεις τόν ἐγκαταλελειμμένο, τονώνεις τόν ἀδύνατο. Σύ παρακινεῖς στό ἀγαθό τόν ἀγαθοποιό, προλαβαίνεις τήν πτώση τοῦ ἑνός, ὁδηγεῖς στήν ἀρετή τόν ἄλλον. Σύ ἐμπνέεις σκέψεις μετανοίας στόν ἁμαρτωλό, ὑποβοηθεῖς ὅλους στήν προσπάθεια πρός ἐκπλήρωση τοῦ θελήματος τοῦ Οὐρανίου Πατέρα. Καί ὅταν ἡ καρδιά μας δέν ξέρει τί νά προσευχηθεῖ καί τί νά ζητήσει ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα, Σύ, Πανάγιο Πνεῦμα, κινεῖς τήν γλώσσα μας καί θέτεις στό στόμα μας λόγια προσευχῆς.

Γιά τίς ἀνεκτίμητες αὐτές δωρεές σου σέ εὐχαριστῶ, σέ εὐγνωμονῶ, σέ ὑμνῶ, σέ δοξάζω καί σέ ἱκετεύω νά εἰσακούσεις καί τή φωνή τῆς δεήσεώς μου αὐτῆς.

Πνεῦμα Πανάγιο, κάνε σέ παρακαλῶ, τό σῶμα μου ναό δικό σου. Ἔλα νά κατοικήσεις μέσα, βαθειά «ἐν τοῖς ἐγκάτοις μου». Σύ νά κατευθύνεις τίς σκέψεις μου. Σύ νά κυριαρχεῖς στήν καρδιά μου. Σύ νά ἄρχεις στήν ὅλη ὕπαρξή μου. Καί ἐγώ ἐμψυχούμενος ἀπό τήν λεπτή αὔρα τῶν ἐμπνεύσεών σου καί ζωογονούμενος ἀπό τή θεία δροσιά τῆς χάριτός Σου «νά μεταμορφοῦμαι ἀπό δόξης εἰς δόξαν». Νά προχωρῶ «ἐκ δυνάμεως εἰς δύναμιν». Δός μου τή χάρη Σου γιά νά ἐργάζομαι ἔργα ἀρετῆς καί ἁγιότητος, τά ὁποῖα νά δέχεσαι ὡς «ὀσμήν εὐωδίας».

Πόσο εὐτυχεῖς εἶναι ἐκεῖνοι, στίς ψυχές τῶν ὁποίων σάν δροσιά ἀπό τόν οὐρανό, σάν αὔρα ζωογόνα ἔπνευσε ἡ θεϊκή Σου χάρη. Μή μᾶς ἀποστραφεῖς γιά τίς ἁμαρτίες μας. Μή μᾶς ἀπορρίψεις γιά τίς ἀδυναμίες καί τά ἐλαττώματα πού παρουσιάζουμε. Ἐγκαινίασε μέσα μας νέα ζωή, τή ζωή πού εἶναι σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατέρα, ὅπως μᾶς τό δίδαξε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. «Ἐλθέ καί σκήνωσον ἐν ἡμῖν καί καθάρισον ἡμᾶς ἀπό πάσης κηλῖδος καί σῶσον, ἀγαθέ, τάς ψυχάς ἡμῶν». Ἀμήν.