Ερώτηση που λάβαμε:

Γιατί Τον Θεό να μην μπορεί να Τον προσεγγίσει ο καθένας με τον τρόπο του – εφόσον η σχέση μαζί Του είναι μία τελείως προσωπική υπόθεση και φανερώνεται στον καθένα με διαφορετικό τρόπο; Μπορεί η επικοινωνία με Τον Θεό να είναι καθ’ υπόδειξη; Ή μήπως θα πρεπε να περιορίσουμε λίγο ό,τι έχουμε διδαχτεί(σταυρός, προσευχή, εκκλησιασμός κλπ);

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας: 

Ο Θεός πράγματι αναζητά και απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ξεχωριστά κατά τρόπο προσωπικό και μοναδικό και επιδιώκει αληθινή προσωπική σχέση με κάθε άνθρωπο. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε μέσα από πλήθος περικοπών της Καινής Διαθήκης όπως ενδεικτικά:

 • Παραβολή Καλού Ποιμένος
  • “τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ᾿ ὄνομα”
   (Ιω κεφ ι στ 3)
 • Αποκάλυψη Ιωάννη
  • “Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ … ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.
   (Αποκ. κεφ β’ στ 17)
  • “ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.
   (Αποκ. κεφ β’ στ 17)

Την αλήθεια αυτή μπορούμε ακόμη να τη διαπιστώσουμε και μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας όπως αυτή αποτυπώνεται στα συναξάρια των αγίων, στα εκκλησιαστικά κείμενα, στους ύμνους, στις προσευχές αλλά και στην προσωπική εμπειρία κάθε Χριστιανού.

Όπως όμως σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις για να αναπτυχθούν – όπως για παράδειγμα η αγάπη, η εμπιστοσύνη κλπ – καθ’ όμοιο τρόπο υπάρχουν προϋποθέσεις για να αναπτύξουμε μια ζωντανή σχέση με το Θεό.

Τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο άνθρωπος γίνεται δεκτικός της χάριτος του Θεού και αποκτάει κοινωνία, δηλαδή σχέση, μαζί Του, μας τις αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός και υπάρχουν καταγεγραμμένες μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Ο Χριστός είναι εκείνος που όρισε τα Ιερά Μυστήρια, τη νηστεία, την προσευχή κλπ. και η Εκκλησία με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος* στην πορεία των αιώνων τα καθιέρωσε στη σημερινή τους μορφή.

Συμπερασματικά η σχέση κάθε ανθρώπου με το Θεό είναι πράγματι προσωπική, μοναδική και δεν εξαντλείται μέσα σε ορισμένους τύπους. Για να υπάρξει όμως τέτοια σχέση πρέπει ο άνθρωπος να θελήσει να προσεγγίσει το Θεό όχι με το “δικό του τρόπο” αλλά με τον τρόπο που του υποδεικνύει Εκείνος, ο οποίος είναι ο Δημιουργός του και ο Οποίος έφτασε μέχρι το Γολγοθά για να μπορεί αυτή η σχέση να υπάρξει.

*σύμφωνα με το λόγο του Χριστού “Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ᾿ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν· (Ιω κεφ ιστ’, στ.12)