Ερώτηση που λάβαμε:

Μελέτη Αγίας Γραφής
Ποιος είναι ο Ορθόδοξος τρόπος μελέτης της Αγίας Γραφής; Πώς θα μπορούσαμε να διαβάζουμε αποτελεσματικότερα την Αγία Γραφή;

Η απάντηση της ιστοσελίδας μας:

Την απάντηση την δίνει η λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας. Πριν αναγνωσθεί κατά την θεία Λειτουργία το Ευαγγέλιο, ο Λειτουργός στο ιερό Βήμα απαγγέλλει την εξής Ευχή: «Ἔλλαμψον ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν Φιλάνθρωπε Δέσποτα, τό τῆς σῆς θεογνωσίας ἀκήρατον φῶς καί τούς τῆς διανοίας ἡμῶν διάνοιξον ὀφθαλμούς, εἰς τήν τῶν εὐαγγελικῶν σου κηρυγμάτων κατανόησιν…».
Παρακαλεί δηλαδή τον Θεό να ανοίξει τα μάτια της ψυχής των εκκλησιαζόμενων για να κατανοήσουν τα μηνύματα του ιερού Ευαγγελίου που θα αναγνωσθεί ευθύς αμέσως. Τούτο σημαίνει ότι κάθε φορά που θέλουμε να μελετήσουμε την Αγία Γραφή και στο σπίτι μας πρέπει να λέμε δυο λόγια προσευχής στο Θεό και να ζητούμε τον φωτισμό Του, για να συλλαμβάνουμε τα μεγάλα και ουράνια μηνύματα που μεταδίδει.
Η Αγία Γραφή δεν είναι κοινό, συνηθισμένο βιβλίο. Είναι γραμμένη με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Και για την κατανόησή της χρειάζεται και πάλι η βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Χρειάζεται δηλαδή να παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να μας χαρίζει πνεύμα υπακοής στα γραφόμενα και προ πάντων διάθεση εφαρμογής των εντολών στην καθημερινή ζωή μας. Για όλα αυτά μεγάλη ασφάλεια αποτελεί το να συμβουλευόμαστε τον Πνευματικό μας. Όποιος προχωρεί ασυμβούλευτος διατρέχει τον κίνδυνο να χάσει την ορθή πορεία του και να μπλέξει ακόμη και με αιρετικούς. Αυτός που μελετά ταπεινά την εγκεκριμένη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας Αγία Γραφή, με κείμενο και ερμηνεία επίσης εγκεκριμένα, είναι ασφαλής.