Δευτέρα 11 Νοεμβρίου

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. θ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ιδ΄ 1, 12-15)

Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων τῶν Φαρισαί­ων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.

12 Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκλη­κότι αὐτόν· ὅταν ποιῇς ἄρι­στον ἢ δεῖπνον, μὴ φώ­­­­­νει τοὺς φίλους σου μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου μηδὲ γείτονας πλουσίους, μήποτε καὶ αὐτοί σε ἀντικαλέσωσι, καὶ γενήσεταί σοι ἀνταπόδομα. 13 ἀλλ᾿ ὅταν ποιῇς δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπή­ρους, χωλούς, τυφλούς, 14 καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων. 15 Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶ­πεν αὐτῷ· μακάριος ὃς φάγεται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Ἕνα Σάββατο ὁ Ἰησοῦς ἦλθε στό σπίτι κάποιου ἀπό τούς ἄρχοντες τῶν Φαρισαίων γιά νά φάει. Οἱ Φαρισαῖοι ὅμως τόν παρατηροῦσαν καί τόν παρα­κο­λου­θοῦσαν μέ προσοχή μήπως πεῖ ἤ κάνει κάτι παράνομο καί ἀξι­ο­κατάκριτο. 

12 Ἔλεγε μάλιστα καί σ’ ἐκεῖνον πού τόν εἶχε καλέ­σει: Ὅταν κάνεις πρωινό ἤ βραδινό τραπέζι, μήν περιορί­ζε­σαι νά καλεῖς μό­νο τούς φίλους σου ἤ τούς ἀδελ­­­φούς σου, τούς συγγενεῖς σου ἤ γείτονες πλούσιους· μήπως σέ καλέσουν κι ἐκεῖνοι καί σοῦ τό ἀν­­­τα­­ποδώσουν, καί σέ ἀνταμείψουν αὐτοί γι’ αὐτό πού τούς ἔκανες, κι ὄχι ὁ Θεός. 13 Ἀλλά ὅταν κάνεις τραπέζι καί δεξίωση, νά προ­σκα­λεῖς σ’ αὐτό φτωχούς, σακάτηδες, κουτσούς, τυφλούς. 14 Καί θά εἶσαι μακάριος, διότι αὐτοί δέν ἔχουν νά σοῦ ἀνταποδώσουν τίποτε ἄλλο ἀπό εὐχές. Εἶσαι μα­­κάριος, διότι αὐτό πού ἔκα­νες ὁ Θεός θά σοῦ τό ἀνταποδώσει στήν ἀνάσταση τῶν δικαίων, ὅταν θά ἀντα­μεί­ψει κάθε ἀγαθοεργία καί ἀρετή. 15 Ὅταν τ’ ἄκουσε αὐτά κάποιος ἀπό ἐκείνους πού κάθονταν στό τραπέζι μαζί μέ τόν Κύριο, τοῦ εἶπε: Μακάριος εἶναι ἐκεῖνος πού θά πάρει μέρος στό τραπέζι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ μαζί μέ τόν Μεσσία καί τούς Πατριάρχες καί τούς ἄλλους δικαίους.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *