Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ς΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. ι΄ 22-24)

22 καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς εἶπε· πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 23 Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾿ ἰδίαν εἶπε· μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 24 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπε­τε, καὶ οὐκ εἶδον, καὶ ἀ­κοῦ­σαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκου­σαν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

22 Καί ἀφοῦ στράφηκε στούς μαθητές, εἶπε: Ὅλα μοῦ τά παρέδωσε ὁ Πατέρας μου καί μοῦ ἔδωσε καί ὡς ἄν­θρωπο κάθε ἐξουσία καί δύναμη. Κι ἐπειδή εἶμαι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί ἔχω τήν ἴδια οὐσία μέ τόν Πατέρα μου καί εἶμαι ἄπειρος ὅπως ἐκεῖνος, κανείς ἄλλος δέν γνωρίζει τελείως ἐμένα καί ποιά εἶναι ἡ φύση μου καί οἱ βουλές μου, παρά μόνο ὁ Πατήρ· καί κανείς δέν γνωρίζει τόν Πατέρα στό βάθος καί στήν οὐσία του, παρά μόνο ὁ Υἱ­ός. Σέ κάποιο βαθμό βέβαια τόν γνωρίζει κι ἐκεῖνος στόν ὁποῖο ὁ Υἱός θά θελήσει νά τοῦ τόν ἀποκαλύψει. 23 Ὕστερα στράφηκε στούς μαθητές καί τούς εἶπε ἰδιαι­τέ­ρως: Εὐτυχισμένα εἶναι τά μάτια πού βλέπουν καί κα­τανοοῦν μέ τό φῶς τῆς πίστεως αὐτά πού βλέπετε ἐσεῖς. 24 Εἶναι εὐτυχισμένα τά μάτια αὐτά, διότι σᾶς διαβεβαι­ώ­νω ὅτι πολλοί προφῆτες καί βασιλιάδες, ὅπως ὁ Ἀ­βρα­­­­­­άμ, ὁ Μωυσῆς, ὁ Δαβίδ κι ὁ Ἡσαΐας, θέλησαν νά δοῦν αὐτά πού βλέπετε ἐσεῖς, καί δέν τά εἶδαν· καί πόθησαν ν’ ἀκούσουν αὐτά πού ἀκοῦτε ἐσεῖς, καί δέν τά ἄκουσαν.