Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. α΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. γ΄ 19-22)

19 Ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρ­χης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾿ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος τῆς γυναι­κὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐ­τοῦ καὶ περὶ πάντων ὧν ἐ­ποί­­­η­σε πο­νηρῶν ὁ Ἡρῴ­δης, 20 προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐ­­­πὶ πᾶσι καὶ κατέκλεισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. 21 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λα­ὸν καὶ Ἰησοῦ βαπτισθέν­τος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆ­ναι τὸν οὐρανὸν 22 καὶ καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡ­­σεὶ περιστερὰν ἐπ᾿ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι λέγουσαν· σὺ εἶ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ εὐδόκησα.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

19 Ἀλλά ἐπειδή ὁ Ἰωάννης ἤλεγχε καί κατηγοροῦσε τόν τετράρχη Ἡρώδη γιά τήν Ἡρωδιάδα τή γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου, μέ τήν ὁποία συζοῦσε παράνομα, καθώς καί γιά ὅλα τά κακά καί παράνομα ἔργα πού εἶχε κάνει, 20 ὁ Ἡρώδης πρόσθεσε κι αὐτό σ’ ὅλα τά ἐγκλήματά του κι ἔκλεισε τόν Ἰωάννη στή φυλακή. 21 Πρίν ὅμως ἀπό τή φυλάκιση τοῦ Ἰωάννη, ἀφοῦ εἶ­χε βαπτισθεῖ ὅλος ὁ λαός πού ἐκείνη τή στιγμή βρισκόταν ἐκεῖ, βαπτίσθηκε καί ὁ Ἰησοῦς. Καί τήν ὥρα ἐκείνη, ἐνῶ προσευχόταν, ἄνοιξε ὁ οὐρανός 22 καί κατέβηκε ἐπάνω του τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐμφανίσθηκε μέ ἐξωτερικό σχῆμα καί μορφή περιστεριοῦ, χωρίς ὅμως νά εἶναι πραγμα­τι­κό περιστέρι. Καί ἦλθε μιά φωνή ἀπ’ τόν οὐρανό, ἡ ὁποία ἔλεγε: Ἐσύ εἶσαι ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπημένος· σέ σένα εὐ­αρεστήθηκα, διότι ἐσύ καί ὡς ἄνθρωπος ἀπολύτως ἀναμάρτητος ἔκανες πάντοτε τό ἀρεστό ἐνώπιόν μου.