Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Παρ. α΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ε΄ 33-41)

33 Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, οὐκ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ τοὺς ὅρκους σου. 34 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ὀμόσαι ὅλως· μήτε ἐν τῷ οὐρανῷ, ὅτι θρόνος ἐστὶ τοῦ Θεοῦ· 35 μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι ὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ· μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι πόλις ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως· 36 μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι. 37 ἔστω δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ· τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν. 38 Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 39 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀν­­τιστῆναι τῷ πονηρῷ· ἀλ­­­λ᾿ ὅστις σε ραπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην· 40 καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον· 41 καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει μίλιον ἕν, ὕπαγε μετ᾿ αὐτοῦ δύο.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

33 Ἐπίσης ἀκούσατε τήν ἐντολή πού δόθηκε στούς προ­γόνους μας: Δέν θά ἀθετήσεις τόν ὅρκο σου, ἀλλά θά τηρήσεις τίς ἔνορκες ὑποσχέσεις καί μαρτυρίες σου ὡς χρέος ἱερό πού ὀφείλεις νά ἐξοφλήσεις στόν Κύριο. 34 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω νά μήν ὁρκισθεῖτε καθόλου. Μήν ὁρκισθεῖτε οὔτε στόν οὐρανό, διότι ὁ οὐρανός εἶναι θρόνος τοῦ Θεοῦ· 35 μήν ὁρκισθεῖτε οὔτε στή γῆ, διότι πάνω στή γῆ σάν σέ βάθρο ἀκουμποῦν τά πόδια τοῦ Θεοῦ· μήν ὁρκισθεῖτε οὔτε στήν Ἱερουσαλήμ, διότι ἐξαιτίας τοῦ ναοῦ τοῦ Θεοῦ πού εἶναι ἐκεῖ κτισμένος, εἶναι πόλη τοῦ μεγάλου βασιλέως Θεοῦ. 36 Μήν ὁρκισθεῖς οὔτε στό κεφάλι σου, διότι τό δημιούργησε ὁ Θεός, καί σύ δέν μπορεῖς νά μεταβάλεις οὔτε τό χρῶμα μιᾶς τρίχας πραγματικά καί οὐσιαστικά, ὥστε μιά μαύρη τρίχα νά τήν κάνεις λευκή ἤ μιά λευκή νά τήν ἀλλάξεις σέ μαύρη. 37 Κι ὁ λόγος σας ἄς εἶναι ναί, ὅταν πράγματι εἶναι ναί, καί ὄχι, ὅταν πράγματι εἶναι ὄχι. Κάθε τι πέρα ἀπό αὐτά εἶναι ἀπό τόν πονηρό, τόν πρῶτο ἐπινοητή καί πατέρα τοῦ ψεύδους. 38 Ἀκούσατε ὅτι ἔχει λεχθεῖ: Ἐκεῖνος πού πλήγωσε καί τραυμάτισε κάποιον πρέπει νά δώσει ἕνα μάτι του γιά τό μάτι πού ἔβλαψε, καί ἕνα δόντι του γιά τό δόντι πού ἔσπασε ἤ πέταξε ἔξω μέ τό χτύπημά του. 39 Ἐγώ ὅμως σᾶς λέω νά μήν προβάλετε ἀντίσταση στόν Πονηρό, πού χρησιμοποιεῖ ὡς ὄργανό του ἐκεῖνον πού σᾶς βλάπτει. Ἀλλά ὅποιος σέ ραπίσει στό σαγόνι σου ἀπό τό δεξιό μέρος, στρέψε σ’ αὐτόν καί τό ἄλλο μέρος, γιά νά τό ραπίσει κι αὐτό. 40 Καί σ’ ἐκεῖνον πού θέλει νά κάνει δίκη μαζί σου καί νά σοῦ πάρει τό πουκάμισο, ἄφησέ του καί τό πανωφόρι σου. 41 Κι ἐκεῖνον πού θέλει νά σέ ἀγγαρεύσει γιά νά τόν συνοδεύσεις ἕνα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο μίλια.