Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. α΄ ἑβδ. Ματθ. (Ματθ. δ΄ 23-ε΄ 13)

23 Καὶ περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐ­­τῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐ­αγγέλιον τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 24 καὶ ἀπῆλθεν ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις καὶ βασάνοις συνεχομένους, καὶ δαιμονιζομένους καὶ σεληνιαζομένους καὶ παραλυτικούς, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς· 25 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἱεροσολύμων καὶ Ἰουδαίας καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

ε΄ 1 Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος, καὶ καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, 2 καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐ­τοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς λέ­γων· 3 μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ παρακλήθησονται. 5 μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐ­­τοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 6 μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 7 μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 8 μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν ὄψονται. 9 μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. 10 μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 11 μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ρῆμα καθ᾿ ὑμῶν ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ. 12 χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς· οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 13 Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι εἰ μὴ βληθῆναι ἔξω καὶ καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

23 Καί περιόδευε ὁ Ἰησοῦς ὅλη τή Γαλιλαία διδάσκον­τας στίς συναγωγές τους, ὅπου κάθε Σάββατο μα­ζεύ­ονταν οἱ Ἑβραῖοι γιά νά ἀκούσουν τήν ἀνάγνωση τῆς Ἁ­γί­ας Γραφῆς καί νά προσευχηθοῦν. Καί κήρυττε ἐκεῖ τό χαρμόσυνο ἄγγελμα ὅτι πλησίαζε ὁ χρόνος τῆς πνευματικῆς βασιλείας, πού θά ἔφερνε στούς ἀνθρώ­πους τήν ἀπολύτρωση καί τή χαρά. Καί θεράπευ­ε κάθε εἴδους ἀσθένεια καί ἀδιαθεσία στό λαό. 24 Διαδόθηκε λοιπόν ἡ φήμη του σ’ ὅλη τή Συρία. Κι ἔφε­ραν μπροστά του ὅλους ὅσους ὑπέφεραν ἀπό διάφορες ἀρ­ρώ­στιες καί κατέχονταν ἀπό βασανιστικές ἀσθένειες, δαιμονισμένους καί σεληνιασμένους καί παραλύτους, καί τούς θεράπευσε. 25 Τότε τόν ἀκολούθησαν πολλά πλήθη λαοῦ ἀπό τή Γαλιλαία καί ἀπό τίς δέκα ἑλληνικές πόλεις πού εἶχαν κτισθεῖ κυρίως στήν ἀνατολική ὄχθη τοῦ Ἰορδάνη, καθώς ἐπίσης καί ἀπό τά Ἱεροσόλυμα καί τήν Ἰουδαία καί τή χώρα πού ἐκτείνεται πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη ποταμό. 

ε΄ 1 Ὅταν ὁ Κύριος εἶδε τούς ὄχλους, ἀνέβηκε στό βουνό πού βρίσκεται δίπλα στή λίμνη, κι ἀφοῦ κάθισε ἐκεῖ, ἦλθαν κοντά του οἱ μαθητές του. 2 Τότε λοιπόν ἄρχισε νά τούς μιλᾶ καί νά τούς διδάσκει λέγον­τας: 3 Μακάριοι καί τρισευτυχισμένοι εἶναι ἐκεῖνοι πού συναισθάνονται ταπεινά τήν πνευματική τους φτώχεια καί τήν ἐξάρτηση ὁλόκληρου τοῦ ἑαυτοῦ τους ἀπό τόν Θεό, διότι εἶναι δική τους ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 4 Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού πενθοῦν γιά τίς ἁμαρτίες τους καί γιά τό κακό πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο, διότι αὐτοί θά παρηγορηθοῦν ἀπό τόν Θεό. 5 Μακάριοι εἶναι οἱ πράοι, πού συγκρατοῦν τό θυμό τους καί δέν παραφέρονται ποτέ· διότι αὐτοί θά κληρονομήσουν ἀπό τόν Θεό τή γῆ τῆς ἐπαγγελίας καί θά ἀπολαύσουν τά ἀγαθά τῆς οὐράνιας κληρονομιᾶς ἀπ’ αὐτή τή ζωή. 6 Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού μέ σφοδρό ἐσωτερικό πόθο σάν πεινασμένοι καί διψασμένοι ἐπιθυμοῦν τή δικαιοσύνη καί τήν τελειότητα, διότι αὐτοί θά χορτάσουν, καθώς θά ἱκανοποιηθοῦν πλήρως οἱ πόθοι τους. 7 Μακάριοι εἶναι οἱ εὐσπλαχνικοί καί ἐπιεικεῖς, πού συμπονοῦν τούς συνανθρώπους τους στή δυστυχία τους, διότι αὐτοί θά ἐλεηθοῦν ἀπό τόν Θεό τήν ἡμέρα τῆς κρίσεως. 8 Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν τήν καρδιά τους καθαρή ἀπό κάθε μολυσμό ἁμαρτίας, διότι αὐτοί θά δοῦν τόν Θεό. 9 Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μέσα τους τήν εἰ­ρήνη πού προέρχεται ἀπό τόν ἁγιασμό τῆς ψυχῆς καί τή μεταδίδουν καί στούς ἄλλους, εἰρηνεύοντάς τους καί μέ τούς συνανθρώπους τους καί μέ τόν Θεό· διότι αὐτοί θά ἀναγνωρισθοῦν καί θά ἀνακηρυχθοῦν στόν οὐράνιο κόσμο υἱοί τοῦ Θεοῦ. 10 Μακάριοι εἶναι ἐκεῖνοι πού διώχθηκαν ἐξαιτίας τῆς ἀρετῆς καί τῆς χριστιανικῆς τους τελειότητας, διότι εἶναι δική τους ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 11 Μακάριοι εἶστε ἐσεῖς οἱ μαθητές μου, ὅταν σᾶς χλευάσουν οἱ ἄνθρωποι καί σᾶς καταδιώξουν καί ἐξαιτίας μου ποῦν κάθε εἴδους ψεύτικες κακολογίες καί κατηγορίες ἐναντίον σας. 12 Νά χαίρεστε καί νά ἐκδηλώνετε ζωηρά τή χαρά σας, διότι θά εἶναι μεγάλη ἡ ἀνταμοιβή σας στούς οὐρανούς. Ἔτσι ἐξάλλου καταδίωξαν καί τούς προφῆτες πού ἔστειλε ὁ Θεός πρίν ἀπό σᾶς. 13 Ἐσεῖς οἱ μαθητές μου εἶστε τό πνευματικό ἁλάτι τῶν ἀνθρώπων τῆς γῆς, ἐπειδή ἔχετε προορισμό νά προ­λαβαίνετε τήν ἠθική σαπίλα. Ἀλλ’ ἐάν τό ἁλάτι χάσει τή δύ­ναμή του, μέ τί θά ἁλατισθεῖ, ὥστε νά ἀποκτήσει καί πάλι τή δύναμη πού ἔχασε; Δέν χρησιμεύει πλέον σέ τί­ποτε, παρά νά πεταχθεῖ ἔξω στούς δρόμους καί νά κα­ταπατεῖται ἀπό τούς ἀνθρώπους. Ἐάν λοιπόν κι ἐ­σεῖς χάσετε τήν ἠθική σας δύναμη, δέν θά γίνετε μόνο ἄχρηστοι, ἀλλά καί θά περιφρονηθεῖτε ἀπό τούς ἀνθρώ­πους.