Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ιζ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ιγ΄ 9-13)

9 […] βλέ­­πετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. πα­­ραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς συνέδρια καὶ ἐν ταῖς συνα­γωγαῖς αὐτῶν δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ εἰς μαρτύριον αὐτοῖς· 10 καὶ εἰς πάντα τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐ­­αγγέλιον. 11 ὅταν δὲ ἀγάγωσιν ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμερι­μνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ με­­λετᾶτε, ἀλλ᾿ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λα­λεῖτε· οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. 12 παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. 13 καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου· ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

9 […] Προσέχετε λοιπόν ἐσεῖς τούς ἑαυτούς σας λόγῳ τῶν δο­κιμασιῶν πού θά ὑποβληθεῖτε. Διότι θά σᾶς παραδώ­σουν σέ συνέδρια καί θά σᾶς δείρουν σέ συναγωγές, καί θά σταθεῖτε ὡς κατηγορούμενοι μπροστά σέ ἡγεμόνες καί βασιλεῖς γιά μένα, προκειμένου νά δώσετε μαρτυρία γιά τό πρόσωπό μου πού νά τήν ἀκούσουν κι αὐτοί καί νά τούς δοθεῖ ἔτσι ἡ εὐκαιρία νά μετανοήσουν καί νά πιστέψουν· γιά νά μήν προφασίζονται τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως ὅτι δέν ἄκουσαν τό κήρυγμά μου. 10 Ἀλλά πρίν ἀπό τό τέλος πρέπει πρῶτα νά κηρυχθεῖ τό Εὐαγγέλιο καί σ’ ὅλα τά ἔθνη σύμφωνα μέ τό θεῖο σχέδιο, γιά νά εἶναι τό κήρυγμα αὐτό ἔλεγχος γιά ἐκεί­νους πού δέν θά πιστέψουν. 11 Κι ὅταν σᾶς ὁδηγήσουν γιά νά σᾶς παραδώσουν σέ συνέδρια καί δικαστήρια, μήν ἀγωνιᾶτε ἀπό πρίν μέ τή σκέψη καί τή φροντίδα τί θά πεῖτε γιά νά ἀπο­­λο­γη­θεῖτε, καί μήν προμελετᾶτε τίποτε. Ἀλλά ὅ,τι σᾶς φωτίσει ὁ Θε­ός καί σᾶς στείλει στό νοῦ ἐκείνη τήν ὥρα τῆς ἀπο­λο­γί­ας σας, αὐτό νά πεῖτε. Αὐτή θά εἶναι ἡ πιό κατάλληλη ἀπολογία σας. Διότι δέν θά εἶστε ἐσεῖς πού θά μιλᾶτε, ἀλλά τό Πνεῦμα τό Ἅγιον πού θά σᾶς φωτίζει. 12 Ἐπίσης θά παραδώσει σέ θάνατο ὁ ἄπιστος ἀ­δελ­­φός τόν πιστό ἀδελφό του κι ὁ ἄπιστος πατέ­ρας τό πι­στό παιδί του. Θά ξεσηκωθοῦν καί τά παιδιά πού δέν πίστεψαν ἐναντίον τῶν πιστῶν γονέων τους καί θά τούς θανατώσουν. 13 Καί θά σᾶς μισοῦν ὅλοι, ἐπειδή θά πιστεύετε στό ὄνομά μου. Ἐκεῖνος ὅμως πού θά δείξει ὑπομονή μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του, αὐτός καί μόνο θά σωθεῖ.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *