Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Δευτ. ις΄ ἑβδ. Ματθαίου (Μρ. ς΄ 54-ζ΄ 8)

54 καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου εὐθέως ἐπιγνόντες αὐτὸν 55 περιέδραμον ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραβάττοις τοὺς κακῶς ἔχοντας περιφέρειν ὅπου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ ἐστι· 56 καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς κώμας ἢ πόλεις ἢ ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθεσαν τοὺς ἀσθενοῦντας καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ ἅψωνται· καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο αὐτοῦ, ἐσῴζοντο. 

ζ΄ 1 Καὶ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων· 2 καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ κοιναῖς χερσί,­ τοῦτ᾿ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίον­τας ἄρτους, ἐμέμψαντο· 3 οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πά­ν­τες οἱ Ἰουδαῖοι, ἐὰν μὴ πυ­­γμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων· 4 καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ βαπτίσωνται, οὐκ ἐσθίουσι· καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν· 5 ἔπειτα ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς· διατί οὐ περιπατοῦ­σιν οἱ μαθηταί σου κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων, ἀλλ᾿ ἀνίπτοις χερσὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον; 6 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς ὅτι καλῶς προεφήτευσεν Ἡσαΐας περὶ ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται· οὗ­τος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρ­­ρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· 7 μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων. 8 ἀφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν ἀνθρώπων, βα­πτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

54 Κι ὅταν βγῆκαν ἀπό τό πλοῖο, ἀμέσως οἱ κάτοικοι τῆς χώρας ἐκείνης τόν ἀναγνώρισαν, 55 κι ἔτρεξαν γύρω σ’ ὅλη ἐκείνη τήν περιοχή διαδίδοντας τήν εἴδηση ὅτι ἦλθε. Κι ἄρχισαν νά περιφέρουν ἀπ’ τό ἕνα μέρος στό ἄλλο τούς ἀρρώστους πάνω στά κρεβάτια τους, ἐκεῖ ὅπου ἄκουγαν ὅτι ἦταν ὁ Ἰησοῦς. 56 Καί ὅπου κι ἄν ἔμπαινε, σέ χωριά ἤ σέ πό­λεις ἤ σέ ἀγροτικούς συνοικισμούς, τοποθετοῦσαν στίς ­ἀγο­ρές τούς ἀσθενεῖς καί τόν παρακαλοῦσαν νά τούς ἐπι­τρέ­ψει ν’ ἀγγίξουν ἔστω καί τήν ἄκρη τοῦ ἐξωτερικοῦ του ἐν­δύ­ματος. Κι ὅσοι τόν ἄγγιζαν, θεραπεύονταν ἀ­π’ τήν ἀρρώστια τους.

ζ΄ 1 Καί μαζεύτηκαν κοντά του οἱ Φαρισαῖοι καί μερικοί ἀπ’ τούς γραμματεῖς πού ἦλθαν ἀπ’ τά Ἱε­ρο­σό­λυ­μα. 2 Κι ὅταν εἶδαν μερικούς ἀπ’ τούς μαθητές του νά τρῶ­νε ψωμί μέ χέρια ἀκάθαρτα, δηλαδή χωρίς προηγουμέ­νως νά τά πλύνουν, κατέκριναν τήν πρά­ξη τους αὐτή. 3 Τήν κατέκριναν, διότι οἱ Φαρισαῖοι κι ὅλοι οἱ Ἰουδαῖοι, ἐάν δέν πλύνουν πολύ καλά τά χέρια τους καθαρίζον­τας μέ τήν πυγμή τοῦ κάθε χεριοῦ τήν παλάμη καί τά δά­χτυλα τοῦ ἄλλου χεριοῦ, δέν τρῶνε. Καί τό κάνουν αὐτό τηρώντας τήν παράδοση τῶν παλαιότερων διδασκάλων. 4 Κι ὅταν ἐπιστρέψουν ἀπ’ τήν ἀγορά, δέν τρῶνε, ἐάν δέν βουτηχθοῦν ὁλόκληροι στό νερό. Εἶναι κι ἄλ­λα πολλά πού παρέλαβαν ἀπ’ τήν παράδοση νά τη­ροῦν, δη­λαδή τίς πλύσεις μέσα σέ ἄφθονο νερό τῶν πο­τη­ρι­ῶν καί τῶν μεγαλύτερων ἀγγείων καί τῶν χάλκινων σκευ­ῶν καί τῶν καθισμάτων τῆς τραπεζαρίας. 5 Ρωτοῦν λοιπόν οἱ Φαρισαῖοι καί οἱ γραμματεῖς τόν Ἰησοῦ: Γιατί οἱ μαθητές σου δέν συμπεριφέρονται σύμφωνα μέ τήν παράδοση τῶν παλαιότερων διδασκάλων, ἀλλά τρῶνε τό ψωμί μέ χέρια ἄπλυτα; 6 Αὐτός τότε τούς ἀπάντησε ὅτι πολύ σωστά εἶπε ὁ Ἡσαΐας γιά σᾶς τούς ὑποκριτές αὐτό πού προφητικά ἔχει γράψει: Αὐτός ὁ λαός μέ τά χείλη του μόνο μέ τιμᾶ, ἡ καρδιά τους ὅμως ἀπέχει πολύ ἀπό μένα. 7 Ψεύτικα κι ἀνώφελα μέ λατρεύουν, ἀφοῦ διδάσκουν διδασκαλίες πού ἀποτελοῦν παραγγέλματα καί ἐντολές ἀνθρώπων κι ὄχι δικές μου. 8 Πράγματι, πολύ σωστά καί ἀληθινά τά προφήτευσε αὐτά γιά σᾶς ὁ Ἡσαΐας, διότι ἀφήσατε τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί κρατᾶτε τήν παράδοση τῶν ἀνθρώπων, δηλαδή βουτᾶτε στό νερό τά ἀγγεῖα καί τά ποτήρια, καί κάνετε πολλά ἄλλα τέτοια παρόμοια πράγματα.