Τετάρτη 4 Ιανουαρίου

Εὐαγγέλιον προεόρτιον, Δευτ. διακαινησίμου (Ἰωαν. α΄ 18-28)

18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀ­πέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱε­ροσολύμων ἱερεῖς καὶ λευ­ΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· σὺ τίς εἶ; 20 καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσατο· καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός. 21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· τί οὖν; Ἠλίας εἶ σύ; καὶ λέγει· οὐκ εἰμί. ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, οὔ. 22 εἶπον οὖν αὐτῷ· τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23 ἔφη· ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης. 24 καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦ­σαν ἐκ τῶν Φαρισαίων· 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὔτε Ἠλίας οὔτε ὁ προφήτης; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰω­άννης λέγων· ἐγὼ βαπτί­ζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑ­μῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴ­δατε. 27 αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, οὗ ἐγὼ οὐκ εἰ­μὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδή­μα­τος. 28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅ-που ἦν Ἰωάννης βαπτίζων.
ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. ΤΡΕΜΠΕΛΑ
18 Καί ἦταν φυσικό ἀπό τόν Χριστό νά λάβουμε τήν τέλεια ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας. Διότι τόν Θεό δέν τόν ἔχει δεῖ κανείς ποτέ. Ὁ Υἱός, πού μόνο αὐτός γεννήθηκε ἀπό τήν οὐσία τοῦ Πατρός καί εἶναι μέσα στούς κόλπους του ἀχώριστος πάντοτε ἀπό αὐτόν, ἐκεῖνος μᾶς ἐξήγησε καί μᾶς γνώρισε τόν Θεό. 19 Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία πού ἔδωσε ὁ Ἰωάννης, ὅ­ταν οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων ἔστειλαν ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ἱερεῖς καί λευ­­ίτες γιά νά τόν ρωτήσουν: Ἐσύ ποιός εἶ­σαι; Εἶσαι ὁ Μεσσίας; Ἤ εἶσαι κάποιος ἀπό ἐκείνους πού θά ἔλ­θουν πρίν ἀπ’ αὐτόν; 20 Τότε αὐτός ὁμολόγησε καί δέν ἀρνήθηκε, ἀλλά ὁμο­­λό­γησε ἀπερίφραστα: Δέν εἶμαι ἐγώ ὁ Μεσσίας Χριστός. 21 Τί εἶσαι λοιπόν; τόν ρώτησαν. Καί τί σημαίνει ἡ ἄρ­νη­σή σου αὐτή; Εἶσαι ὁ Ἠλίας, πού πρόκειται νά ἐμ­φα­νισθεῖ πρίν ἀπό τόν Μεσσία; Καί ὁ Ἰωάννης εἶπε: Ὄχι, δέν εἶμαι. Εἶσαι σύ ὁ προφήτης πού προανήγγειλε ὁ Μωυσῆς; Καί ἀποκρίθηκε: Ὄχι, οὔτε ὁ προφήτης εἶμαι γιά τόν ὁποῖο εἶπε ὁ Μωυσῆς. 22 Μετά λοιπόν ἀπό τίς ἐπανειλημμένες αὐτές ἀρνήσεις του, τοῦ εἶπαν ἐκεῖνοι: Ποιός εἶσαι; Πές μας, γιά νά δώσουμε μιά ἀπάντηση σ’ ἐκείνους πού μᾶς ἔστειλαν. Τί λές γιά τόν ἑαυτό σου; 23 Τότε εἶπε ὁ Ἰωάννης: Ἐγώ εἶμαι ἡ φωνή κάποιου πού κραυγάζει δυνατά στήν ἔρημο καί λέει τά ἑξῆς, ὅπως εἶ­πε ὁ προφήτης Ἡσαΐας: Κάνετε ἴσιο τό δρόμο ἀπό τόν ὁποῖο πρόκειται νά περάσει ὁ Κύριος. Προε­τοι­μά­στε δη­λαδή τίς ψυχές σας γιά νά δεχθεῖτε τόν Κύριο, πού πρό­κειται νά ἔλθει. 24 Ἀνάμεσα στούς ἀπεσταλμένους ὑπῆρχαν καί κάποι­οι πού ἀνῆ­καν στήν τάξη τῶν Φαρισαίων. Αὐτοί θε­ω­ροῦ­σαν τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη καινοτομία. 25 Γι’ αὐτό στράφηκαν στόν Ἰωάννη καί τόν ρώτησαν: Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, ἀφοῦ δέν εἶσαι οὔτε ὁ Χριστός, οὔτε ὁ Ἠλίας, οὔτε ὁ προφήτης; Μόνον αὐτοί θά ἔχουν τό δι­­καίωμα καί τήν ἐξουσία νά κάνουν αὐτό πού κάνεις ἐσύ. 26 Κι ὁ Ἰωάννης τότε τούς ἀποκρίθηκε: Ἡ ἐπο­χή μας εἶναι ἡ ἐποχή τοῦ Μεσσία. Κι ἐγώ ὡς πρό­δρο­μος τοῦ Μεσσία βαπτίζω μέ νερό. Ἀνάμεσά σας ὅμως ἤδη βρίσκεται καί σέ λίγο θά ἐμφανισθεῖ ἐκεῖ­νος πού ἐσεῖς δέν γνωρίζετε. 27 Αὐτός ἔρχεται καί θά ἐμφανισθεῖ στή δημόσια δράση ὕστερα ἀπό μένα· ἀλλά εἶναι ἀσυ­γ­κρίτως λαμπρότερος καί ἐνδοξότερος καί ὑπῆρχε πολύ πιό πρίν ἀπό μέ­να ὡς προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐ­τόν ἔβλεπαν καί προεκήρυτταν οἱ πατριάρχες καί οἱ προ­­φῆ­­­τες. Μπρο­στά του ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος οὔτε ὡς ὁ τε­λευταῖος δοῦλος νά λύσω τό λουρί ἀπό τό ὑπόδημά του. 28 Αὐτά ἔγιναν στή Βηθανία πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη, ὅπου ὁ Ἰωάννης ἐξακολουθοῦσε νά βαπτίζει.
Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *