Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιβ΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Λκ. κα΄ 5-8, 10-11, 20-24):

5 Καί τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ ἀναθήμασι κεκόσμηται, εἶπε· 6 ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύ­σον­ται ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀ­­­φεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ ὃς οὐ καταλυθήσεται. 7 ἐπηρώτησαν δὲ αὐτὸν λέγοντες· διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα ἔσται, καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι; 8 ὁ δὲ εἶπε· βλέπετε μὴ πλανηθῆτε· πολλοὶ γὰρ ἐ­λεύσ­ονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες ὅτι ἐγώ εἰμι καὶ ὁ καιρὸς ἤγγικε. μὴ οὖν πο­­­ρευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 10 τότε ἔλεγεν αὐτοῖς· ἐγερ­θήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθ­νος καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν, 11 σεισμοί τε μεγάλοι κατὰ τόπους καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ ση­μεῖα ἀπ᾿ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 20 ὅταν δὲ ἴδητε κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 21 τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη, καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν, καὶ οἱ ἐν ταῖς χώραις μὴ εἰσ­ερχέσθωσαν εἰς αὐτήν, 22 ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί εἰσι τοῦ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα.23 οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζού­σαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέ­ραις· ἔσται γὰρ τότε ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὀργὴ τῷ λαῷ τούτῳ, 24 καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλω­τισ­θή­σονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη, καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη ὑπὸ ἐθνῶν ἄχρι πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

5 Καί τήν ὥρα πού μερικοί ἀπό τούς μαθητές ἔλεγαν γιά τό ἱερό ὅτι εἶναι στολισμένο μέ ὡραίους λίθους καί ἀφιερώματα, εἶπε: 6 Αὐτά πού βλέπετε, θά ἔλθουν ἡμέρες πού δέν θά μείνει πέτρα πάνω στήν πέτρα· ὅλα θά γκρεμιστοῦν. 7 Τόν ρώτησαν τότε οἱ μαθητές: Διδάσκαλε, πότε λοιπόν θά γίνουν οἱ καταστροφές αὐτές; Καί ποιό εἶναι τό σημάδι πού θά φανεῖ, ὅταν πρόκειται νά γίνουν αὐτά; 8 Κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: Προσέχετε νά μήν παραπλα­νη­θεῖτε ἀπό κανέναν. Καί σᾶς συνιστῶ νά προσέχετε, διότι θά ἔλθουν πολλοί πού θά διεκδικοῦν καί θά οἰ­κειοποιοῦνται τό ὄνομά μου καί θά λένε ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Μεσσίας καί ὅτι πλησίασε ὁ καιρός πού θά γίνουν αὐτά. Προσέξτε ὅμως νά μήν τούς ἀκολουθήσετε ὡς μαθητές καί ὀπαδοί τους. 10 Καί μετά ἀπό μικρή διακοπή τούς εἶπε: Θά σηκωθεῖ τό ἕνα ἔθνος ἐναντίον τοῦ ἄλλου ἔθνους, καί τό ἕνα βασίλειο ἐναντίον τοῦ ἄλλου βασιλείου. 11 Καί θά γίνουν μεγάλοι σεισμοί σέ διάφορα μέρη, καί πεῖνες καί ἐπιδημίες μολυσματικές καί φαινόμενα πού θά προκαλοῦν φόβο, καί μεγάλα σημεῖα ἀπό τόν ἔναστρο οὐρανό. 20 Σχετικά τώρα μέ τήν καταστροφή τῶν κτηρίων αὐ­τῶν πού σᾶς εἶπα στήν ἀρχή, ὅταν θά δεῖτε νά περικυ­κλώ­νεται ἡ Ἱερουσαλήμ ἀπό στρατεύματα, τότε νά ξέρε­τε ὅτι πλησίασε ἡ ἐρήμωσή της. 21 Τότε αὐτοί πού θά βρίσκονται στήν Ἰουδαία ἄς φεύγουν στά βουνά· κι ἐκεῖνοι πού θά βρίσκονται μέσα στήν πόλη ἄς φεύγουν ἔξω στήν ὕπαιθρο· κι ὅσοι θά εἶναι στά χωράφια ἄς μήν μπαίνουν μέσα στήν πόλη. 22 Διότι οἱ ἡμέρες αὐτές εἶναι ἡμέρες θείας ἐκδική­σεως καί τιμωρίας. Κι ἔτσι θά ἐκπληρωθοῦν καί θά ἐπα­λη­θευ­θοῦν ὅλα ὅσα ἔχουν γραφεῖ ἀπό τούς προφῆτες γιά τήν καταστροφή τοῦ Ἰσραήλ καί τῆς πρωτεύουσάς του. 23 Ἀλίμονο ὅμως στίς ἔγκυες γυναῖκες καί σ’ ἐκεῖνες πού θά θηλάζουν μικρά παιδιά τίς μέρες ἐκεῖνες. Διό­τι θά ἔλθει μεγάλη δυστυχία καί στέρηση πάνω στή γῆ, καί ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ θά ξεσπάσει ἐναντίον τοῦ ἰσραη­λιτι­κοῦ αὐ­τοῦ λαοῦ. Οἱ ἔγκυες λοιπόν γυναῖκες κι αὐτές πού θά θη­­­­λά­­ζουν, ἐνῶ θά δυσκολεύονται νά τρέξουν καί νά σω­­θοῦν, δέν θά βρίσκουν εὔκολα καί τά μέσα γιά νά στη­ρί­­ξουν καί νά δυναμώσουν τόν ὀργανισμό τους. 24 Πολλοί θά πέσουν σφαγμένοι μέ τήν κόψη τοῦ μα­­­χαι­­­ριοῦ κι ἄλλοι θά μεταφερθοῦν αἰχμάλωτοι γιά νά που­­­­ληθοῦν σ’ ὅλα τά ἔθνη. Καί ἡ Ἱερουσαλήμ θά κα­τα­­­­­πατεῖται συνεχῶς ἀπό ἐθνικούς, μέχρι νά συμ­­πλη­ρω­­θοῦν τά χρόνια τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ ἐναντίον τοῦ Ἰσρα­­ήλ, στή διάρκεια τῶν ὁποίων τά ἔθνη θά κατέχουν ἀπο­κλειστικά τά προνόμια τοῦ Ἰσραήλ. Κατόπιν ὅμως, ἀφοῦ ὅλα τά ἔθνη ἐπιστρέψουν στό Χριστό, θά ἐπι­­-στρέ­ψει καί ὁ Ἰσραήλ καί θά σωθεῖ.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *