Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

Εὐαγγέλιον: Σαβ. ζ΄ ἑβδ. Ματθ. (Μτθ. ι΄ 37 – ια΄ 1):

37 Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέ­ρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄ­­­ξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυ­­γατέρα ὑπὲρ ἐμὲ οὐκ ἔστι μου ἄξιος· 38 καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολου­θεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 39 ὁ εὑρὼν τὴν ψυχὴν αὐ­τοῦ ἀπολέσει αὐτήν, καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 40 Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέ­­χεται, καὶ ὁ ἐμὲ δεχόμενος δέχεται τὸν ἀποστείλαν­τά με. 41 ὁ δεχόμενος προφήτην εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται, καὶ ὁ δε­χόμενος δίκαιον εἰς ὄνο­μα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται. 42 καὶ ὃς ἐὰν ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ Ἰησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα μαθηταῖς αὐτοῦ μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς πόλεσιν αὐτῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

37 Ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τόν πατέρα του ἤ τή μητέρα του περισσότερο ἀπό μένα, καί μέ ἀρνεῖται γιά νά μή χωρισθεῖ ἀπό τούς γονεῖς του, δέν ἀξίζει γιά μένα. Κι ἐκεῖνος πού ἀγαπᾶ τό γιό του ἤ τήν κόρη του περισσότερο ἀπό μένα, δέν εἶναι ἄξιος νά λέγεται μαθητής μου. 38 Κι ἐκεῖνος πού δέν παίρνει τήν ἀπόφαση νά ὑποστεῖ σταυρικό θάνατο καί δέν ἀκολουθεῖ πίσω μου μέ τήν ἀπόφαση αὐτή, δέν μιμεῖται δηλαδή σέ ὅλα τό παράδειγμά μου, δέν ἀξίζει γιά μένα. 39 Ἐκεῖνος πού σέ καιρό διωγμῶν θά ἀποφύγει τό μαρτύριο καί θά διασώσει τή σωματική ζωή του, θά χάσει τήν ὑψηλότερη, τήν εὐτυχισμένη αἰώνια ζωή, τήν ὁποία κερδίζει κανείς μέ τό μαρτύριο. Κι ἐκεῖνος πού θά χάσει τή ζωή του γιά τήν πίστη του σέ μένα, θά κερδίσει τήν ὑψηλότερη καί εὐτυχισμένη αἰώνια ζωή. 40 Καί οἱ μεγάλες αὐτές ἀμοιβές δέν εἶναι μόνο γιά σᾶς πού θά κηρύττετε τό εὐαγγέλιο. Ἀλλά κι ἐκεῖνος πού σᾶς ὑποδέχεται γιά φιλοξενία ὡς διακόνους τοῦ εὐαγγελίου μου, ὑποδέχεται ὄχι ἐσᾶς ἀλλά ἐμένα. Κι ἐκεῖνος πού ὑποδέχεται ἐμένα, ὑποδέχεται τόν ἴδιο τόν Θεό Πατέρα, πού μέ ἀπέστειλε στόν κόσμο. 41 Ἐκεῖνος πού ὑποδέχεται καί ὑποστηρίζει καί βοηθᾶ ἕναν προφήτη, ἐπειδή εἶναι προφήτης, θά πάρει τήν ἴδια ἀνταμοιβή πού θά πάρει κι ὁ προφήτης. Κι ἐκεῖνος πού ὑποδέχεται τόν δίκαιο, ἐπειδή εἶναι δίκαιος, θά πάρει τήν ἴδια ἀνταμοιβή πού θά πάρει κι ὁ δίκαιος. 42 Ἐκεῖνος ἐπίσης πού θά προσφέρει σ’ ἕναν ἀπό τούς μα­­θητές μου, αὐτούς πού ὁ κόσμος θεωρεῖ μικρούς καί ἄσημους, ἔστω κι ἕνα μόνο ποτήρι κρύο νερό πού πρόχειρα θά τό πάρει ἀπό τήν πηγή καί δέν θά κάνει τόν κόπο νά τό βράσει, καί θά προσφέρει τήν ἐλάχιστη αὐτή ἤ παρόμοια ἐξυπηρέτηση σ’ αὐτόν ἐπειδή εἶναι μαθητής μου, ἀληθινά σᾶς λέω, δέν θά χάσει στή μέλλουσα ζωή τήν ἀνταμοιβή πού τοῦ ἀνήκει. Κι ὅταν ὁ Ἰησοῦς τελείωσε νά δίνει ἐντολές καί ὁδηγίες στούς δώδεκα μαθητές του, κι ἐκεῖνοι ἔφυγαν γιά τήν περιοδεία τους, ἀνεχώρησε κι αὐτός ἀπό ἐκεῖ γιά νά συνεχίσει τήν κατ’ ἰδίαν διδασκαλία του στά σπίτια καί τό δημόσιο κήρυγμά του στίς συναγωγές καί τά ὑπόλοιπα δημόσια κέντρα τῶν ἰουδαϊκῶν πόλεων. 2 Ὁ Ἰωάννης στό μεταξύ, ὅταν ἄκουσε μέσα ἀπό τή φυλακή τά θαύματα τοῦ Χριστοῦ, ἔστειλε δύο ἀπό τούς δικούς του μαθητές 3 καί τοῦ εἶπε: Ἐσύ εἶσαι ὁ Μεσσίας, πού ἀσφαλῶς ἀ­­­­­πό ὥρα σέ ὥρα πρόκειται νά ἔλθει στόν κόσμο, ἤ πρέ­πει νά περιμένουμε ἄλλον; Κι ἔκανε τήν ἐρώτηση αὐτή ὁ Ἰωάννης γιά νά στηριχθοῦν μέ τήν ἀπάντησή του οἱ κλονισμένοι μαθητές του στήν πίστη πρός τόν Χριστό. 4 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Πηγαίνετε καί διηγηθεῖ­­τε στόν Ἰωάννη ἐκεῖνα πού ἀκοῦτε καί βλέπετε. 5 Ὅ,τι προφήτευσε ὁ Ἡσαΐας γιά τή δράση τοῦ Μεσσία πραγματοποιεῖται τώρα μέ ἀκρίβεια. Τυφλοί δηλαδή ἀποκτοῦν ξανά τό φῶς τους καί κουτσοί περπατοῦν ἐλεύθερα, λεπροί καθαρίζονται ἀπό τή λέπρα καί κουφοί ἀκοῦν, νεκροί ἀνασταίνονται καί περιφρονημένοι φτωχοί καί ἄσημοι ἀκοῦν τό χαροποιό ἄγγελμα τῆς οὐράνιας βασιλείας, ἡ ὁποία θά τούς φέρει τήν εὐτυχία καί τή δόξα. 6 Κι εὐτυχισμένος εἶναι ἐκεῖνος πού δέν θά πέσει πνευματικά καί δέν θά σκληρυνθεῖ παίρνοντας ὡς ἀφορμή τό ἐξωτερικό φαινόμενο τῆς ταπεινώσεως, στήν ὁποία ὑποβλήθηκα γιά νά σώσω τόν ἄνθρωπο. 7 Μόλις αὐτοί ἀναχώρησαν, ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά λέ­ει στά πλήθη τοῦ λαοῦ γιά τόν Ἰωάννη: Τί βγήκατε νά δεῖτε στήν ἔρημο τήν ἐποχή πού κήρυττε ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης; Μή­πως βγήκατε νά δεῖτε κανέναν ἄνθρωπο ἄστατο, σάν τό καλάμι πού σαλεύεται ἀπό κάθε φύσημα τοῦ ἀέρα; Ὄχι βέβαια. 8 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Κανέναν ἄνθρωπο ντυμένο μέ ἁπαλά φορέματα, μαλθακό καί ὄχι σκληραγωγημέ­νο; Αὐτοί πού φοροῦν τά μαλακά, νάτοι, μέσα στά ἀνά­κτορα τῶν βασιλιάδων μένουν ὡς αὐλικοί τους. 9 Ἀλλά τί βγήκατε νά δεῖτε; Προφήτη; Ναί, σᾶς πληρο­φορῶ, καί περισσότερο ἀπό προφήτη· διότι αὐ­τός ἀξιώθηκε νά δεῖ τόν προφητευόμενο Μεσσία, καί ἐπι­πλέον προφητεύθηκε καί ἡ δική του δράση καί ἀπο­­­στολή.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *