Παρασκευή 6 Μαΐου

Εὐαγγέλιον: τῆς ἡμέρας (Ἰω. β΄ 12-22):

12 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐκεῖ ἔμεινεν οὐ πολλὰς ἡμέρας. 13 καὶ ἐγγὺς ἦν τὸ πάσχα τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 14 καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστεράς, καὶ τοὺς κερματιστὰς καθη­μέ­­νους. 15 καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων πάντας ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας, καὶ τῶν κολλυβιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα καὶ τὰς τραπέζας ἀνέτρεψε, 16 καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν· ἄρατε ταῦ­τα ἐντεῦθεν· μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶ­κον ἐμπορίου. 17 ἐμνήσθησαν δὲ οἱ μαθη­ταὶ αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν, ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου καταφάγεταί με. 18 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν ὅτι ταῦτα ποιεῖς; 19 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶ­­πεν αὐτοῖς· λύσατε τὸν να­ὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡ­μέραις ἐγερῶ αὐτόν. 20 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι· τεσσαράκοντα καὶ ἓξ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐ­γε­ρεῖς αὐτόν; 21 ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ τοῦ ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22 ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νε­κρῶν, ἐμνήσθησαν οἱ μα­θηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλε­­γε, καὶ ἐπίστευσαν τῇ γρα­φῇ καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

12 Ὕστερα ἀπό τό θαῦμα αὐτό κατέβηκε στήν Κα­περ­ναούμ αὐτός καί ἡ μητέρα του κι ἐκεῖνοι πού θε­ω­ροῦ­ν­ταν ἀπό τόν πολύ κόσμο ἀδελφοί του καί οἱ μαθητές του, καί ἔμειναν ἐκεῖ ὄχι πολλές ἡμέρες. 13 Καθώς πλησίαζε τότε τό Πάσχα τῶν Ἰουδαίων, ἀνέ­βη­κε ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα. 14 Καί μέσα στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ βρῆκε ἀν­θρώ­­­­πους πού πουλοῦσαν βόδια καί πρόβατα καί πε­­­­ρι­­­στέρια γιά ἐκείνους πού θά προσέφεραν μ’ αὐτά θυ­­­σί­­ες. Βρῆκε ἀκόμη καί τούς ἀργυραμοιβούς, πού ἀν­τάλ­­­­­­­λα­ζαν τά ξένα νομίσματα τῶν προσκυνητῶν μέ ἰου­δα­ϊ­­­κά, νά κάθονται στά τραπέζια τους. 15 Τότε ἔφτιαξε ἕνα μαστίγιο ἀπό σκοινιά καί τούς ἔ­βγα­λε ὅλους ἔξω ἀπό τόν περίβολο τοῦ ναοῦ. Συνάμα ἔβγα­λε καί τά πρόβατα καί τά βόδια, καί σκόρπισε κάτω τά νο­­μίσματα τῶν ἀργυραμοιβῶν καί ἀναποδογύρισε τά τραπέζια τους. 16 Καί σ’ ἐκείνους πού πουλοῦσαν τά περιστέρια εἶπε: Σηκῶστε τα ἀπό ἐδῶ. Μή μετατρέπετε τό σπίτι τοῦ Πατέρα μου σέ ἐμπορικό κατάστημα. 17 Θυμήθηκαν τότε οἱ μαθητές του αὐτό πού ἦταν γραμ­­­μέ­νο στούς Ψαλμούς: «Πατέρα μου, ὁ ζῆλος πού ἔ­χω γιά τή δόξα τοῦ οἴκου σου, σάν φωτιά θά καταφλέξει καί θά καταφάει ὁλόκληρο τό ἐσωτερικό μου». 18 Ὕστερα λοιπόν ἀπ’ αὐτά πού ἔκανε στό ἱερό, πῆραν τό λόγο οἱ Ἰουδαῖοι καί τοῦ εἶπαν: Ποιό σημεῖο ἔχεις νά μᾶς δείξεις πού νά ἀποδεικνύει καί νά ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἔχεις πράγματι τήν ἐξουσία νά τά κάνεις αὐτά; 19 Τότε ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Γκρεμίστε τό ναό αὐτό, καί σέ τρεῖς ἡμέρες θά τόν ξαναχτίσω μόνο μέ τή δύ­ναμή μου. Διότι θά ἀναστηθῶ ἀπό τόν τάφο ὡς ζω­ν­τα­νός ναός τοῦ Θεοῦ καί ἀθάνατη κεφαλή τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μου. Καί ἡ Ἐκκλησία μου αὐτή θά ἀντικαταστήσει γιά πάντα τό ναό σας, πού θά καταστραφεῖ. 20 Εἶπαν λοιπόν οἱ Ἰουδαῖοι: Σαράντα ἕξι χρόνια χρειά­­­­­­­στη­καν γιά νά κτισθεῖ ὁ ναός αὐτός, κι ἐσύ θά τόν κτίσεις μέσα σέ τρεῖς ἡμέρες; 21 Ἐκεῖνος ὅμως ἐννοοῦσε τόν ἀσυγκρίτως λαμπρότερο καί ἁγιότερο ναό τοῦ σώματός του. Καί βεβαίωνε ἔτσι προφητικά ὅτι μετά τό σταυρικό θάνατό του θά ἀνέ­σται­νε τόν ναό αὐτό τοῦ σώματός του ἀπό τόν τάφο. 22 Ὅταν λοιπόν ἀναστήθηκε ἀπό τούς νεκρούς, θυμή­θη­καν οἱ μαθητές του ὅτι στήν περίσταση αὐτή αὐτό ἐν­νοοῦσε. Καί ἐνισχύθηκε ἡ πίστη τους τόσο στήν Ἁγία Γρα­φή, ὅπου εἶχε προφητευθεῖ ἡ Ἀνάσταση, ὅσο καί στό λόγο πού εἶπε ὁ Ἰησοῦς.

Facebooktwitterpinterestmail
Διάβασε τους κανόνες σχολιασμού!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *