Ευαγγελικό Ανάγνωσμα Ματθ. α΄ 1-25.

1 ΒΙΒΛΟΣ γενέσεως  Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ Δαυΐδ, υἱοῦ  Ἀβραάμ.

2  Ἀβραὰμ ἐγέννησε τὸν  Ἰσαάκ,  Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰακώβ,  Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, 3  Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ ἐκ τῆς Θάμαρ, Φαρὲς δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἐσρώμ,  Ἐσρὼμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀράμ, 4  Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀμιναδάβ,  Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ναασσών, Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών, 5 Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ραχάβ, Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ρούθ,  Ὠβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰεσσαί, 6  Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαυΐδ τὸν βασιλέα. Δαυΐδ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, 7 Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ροβοάμ, Ροβοάμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀβιά,  Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀσά, 8  Ἀσὰ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰωσαφάτ,  Ἰωσαφάτ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰωράμ,  Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ὀζίαν, 9  Ὀζίας δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰωάθαμ,  Ἰωάθαμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἄχαζ,  Ἄχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἐζεκίαν, 10  Ἐζεκίας δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῆ, Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀμών,  Ἀμὼν δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰωσίαν, 11  Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰεχονίαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος.

12 Μετὰ δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος  Ἰεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ, Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ, 13 Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀβιούδ,  Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἐλιακείμ,  Ἐλιακεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀζώρ, 14  Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ, Σαδὼκ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἀχείμ,  Ἀχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἐλιούδ, 15  Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἐλεάζαρ,  Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν, Ματθὰν δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰακώβ, 16  Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν  Ἰωσὴφ τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη  Ἰησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστός.

17 Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ  Ἀβραάμ ἕως Δαυΐδ γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ Δαυΐδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος γενεαὶ δεκατέσσαρες, καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ Χριστοῦ γενεαὶ δεκατέσσαρες.

18 Τοῦ δὲ  Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡ γέννησις οὕτως ἦν. μνηστευθείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ  Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος  Ἁγίου. 19  Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.

20 Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου κατ᾿ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων·  Ἰωσὴφ υἱὸς Δαυΐδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν Μαριὰμ τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν  Ἁγίου. 21 τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ  Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. 22 Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ρηθὲν ὑπὸ τοῦ Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος· 23  Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ  Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός. 24 Διεγερθεὶς δὲ ὁ  Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Κυρίου καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25 καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ  Ἰησοῦν.

῾Ο ᾿Ιωσήφ, ὁ προστάτης τῆς Παρθένου Μαρίας, τῆς Παναγίας μας, ἀναπαύεται. Μέσα του ἔχουν καταλαγιάσει οἱ σκέψεις πού τοῦ συντάραξαν τό νοῦ καί τήν καρδιά του… Δέ γνώριζε ὥς τότε τίποτε ἀπό τό μέγα μυστήριο, τή σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου, πού ὁ ἄγγελος Γαβριήλ εἶχε εὐαγγελισθεῖ στή Θεοτόκο. Τό κοσμοχαρμόσυνο γεγονός τοῦ ἦταν τελείως ἄγνωστο.

῞Ομως ὁ Θεός Πατέρας δέν ἄφησε ἄλλο τόν ἐνάρετο, τόν «δίκαιον» ᾿Ιωσήφ νά ζεῖ ἀνειδοποίητος. ῎Αγγελος σταλμένος ἀπό τόν παντοδύναμο Κύριο, παρουσιάζεται στό ὄνειρό του. Τόν φωνάζει μέ τ’ ὄνομά του καί τοῦ φανερώνει ὅλο τό μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως.

– Ἡ πάναγνη Παρθένος, τοῦ λέει, εἶναι ἡ Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου, ὁ ὁποῖος ἐκ Πνεύματος ῾Αγίου θά γεννηθεῖ βρέφος. Καί σύ, πού προορίστηκες νά Τοῦ παραστέκεις στή γῆ σάν προστάτης καί πατέρας, θά Τοῦ δώσεις τό ὄνομα «Ἰησοῦς», πού σημαίνει Σωτήρας.

Εἶχε φθάσει ἡ εὐλογημένη ὥρα νά πραγματοποιηθεῖ τό τρισχαρούμενο γεγονός πού ὀκτακόσια χρόνια πρίν εἶχε ὁ Θεός προαναγγείλει μέ τό στόμα τοῦ προφήτη ῾Ησαΐα:

– Ἡ Παρθένος θά γεννήσει Υἱόν, καί ὅσοι θά πιστέψουν σ’ Αὐτόν, θά Τόν ὀνομάσουν ᾿Εμμανουήλ, πού στά ῾Ελληνικά θά πεῖ: ῾Ο Θεός εἶναι μαζί μας.

«…καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός».

«Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»!

Χαρεῖτε, νέοι! Χαρεῖτε, παιδιά! Χαρεῖτε ὅλος ὁ λαός τοῦ Θεοῦ! ῾Ο Υἱός τοῦ Θεοῦ, ὁ ᾿Ιησοῦς Χριστός εἶναι μαζί μας! ῏Ηρθε στή γῆ γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους. Γεννήθηκε Θεάνθρωπος, γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τήν ἁμαρτία. Νά σώσει ἐμᾶς τούς ἁμαρτωλούς. Χαρεῖτε τή θεία Γέννησή Του, πού τίς ἡμέρες αὐτές γιορτάζουμε! Γεμίστε τήν ψυχή σας μέ θάρρος.

Τό Θεῖο Παιδί, πού εὐλαβικά προσκυνοῦμε, εἶναι ὁ παντοδύναμος Κύριος, ὁ Δημιουργός καί ἐξουσιαστής τῆς φύσεως… Εἶναι ὁ Νικητής τοῦ κόσμου. Κι ἦρθε ἀπό τόν οὐρανό νά χαρίσει σέ μᾶς τούς δειλούς, τούς ἀδύνατους, τή δική Του θεϊκή δύναμη, γιά νά μπορέσουμε νά πολεμήσουμε τό κακό πού ὑπάρχει μέσα μας. Νά λυτρωθοῦμε ἀπό τίς κακίες μας καί τά ἐλαττώματά μας.

Μέ τή δική Του δύναμη μποροῦμε ν’ ἀγωνιστοῦμε καί ἐνάντια στό κακό καί τούς πειρασμούς τοῦ κόσμου, πού μᾶς περικυκλώνουν σέ κάθε βῆμα μας. Εἶναι σφοδρή ἡ ἐπίθεση πού κάνουν γιά νά κυριέψουν τήν ψυχή μας. ῞Ομως ὁ «Ἐμμανουήλ», πού εἶναι μαζί μας, εἶναι «Θεός ἰσχυρός»! ᾿Ακατανίκητος! Αὐτός χαρίζει στήν ψυχή μας δύναμη μεγάλη, γιά νά κρατήσουμε τῆς ψυχῆς τό κάστρο ἀπόρθητο κι ἀπό τούς ἀνθρώπινους κι ἀπό τούς σατανικούς πειρασμούς.

Δέξου, λοιπόν, τόν Κύριο συμπολεμιστή σου. Δέξου Τον μέσα στήν καρδιά σου ᾿Αρχηγό σου καί πρόσφερέ την στόν Παντοδύναμο. Στό Νικητή τοῦ κόσμου. ῎Ας Τοῦ τήν προσφέρουμε ὅλοι μας. ῎Ας γίνουμε ὅλοι «λαὸς αὐτοῦ». ῾Ο πιστός λαός Του, πού ἦρθε νά σώσει.

᾿Εκεῖνος διώχνει ἀπό μέσα μας τό φόβο καί τή δειλία. Διδάσκει πῶς ν’ ἀγωνιζόμαστε νικηφόρα γιά νά γνωρίσουν ὅλο καί περισσότερα παιδιά καί νέοι τό θέλημά Του, καί νά ἐπικρατήσει στήν ἀνθρωπότητα ἡ ἀλήθεια, ἡ ἀγάπη καί ἡ δικαιοσύνη…

῾Ο Χριστός χαρίζει πλούσια τή χαρά τῆς νίκης σέ κάθε χριστιανικό ἀγώνα – «τὸν καλὸν ἀγῶνα». Θά τή χαρίσει καί σέ μᾶς. Καί θά βασιλεύει μέσα μας ἡ εἰρήνη, τό θεῖο αὐτό δῶρο πού ἦταν ἄγνωστο στή γῆ, πρίν ἀπό τή γέννησή Του.

«Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»! Χαρίστε, νέοι καί παιδιά, τήν καρδιά σας στόν Χριστό. Χαρίστε την ἀπό τήν πρώτη νιότη σας ὥς τά βαθιά γεράματά σας. Καί θά νιώθετε ἀκμαῖοι, δυνατοί ἀπό θεία δύναμη, πλούσιοι ἀπό θεία Χάρη. ᾿Εκεῖνος θά σᾶς προφυλάξει ἀπό πτώση ἠθική. Κι ἄν τύχει καί σκοντάψετε, θά σᾶς κρατήσει μέ τό παντοδύναμο  χέρι Του νά μήν πέσετε ἀνεπανόρθωτα.

«Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»! Μαζί μας εἶναι ὁ Κύριος καί στίς εἰρηνικές ἀλλά καί στίς δύσκολες μέρες. Μαζί μας σ’ ὁλόκληρη τή ζωή μας. Μαζί μας καί στή δύση μας. Μαζί μας καί στήν ὁλόλαμπρη ἀνατολή τῆς ἡμέρας τῆς ἀτέρμονης. ᾿Εκεῖ στά πάμφωτα Βασίλεια τοῦ Οὐρανοῦ, πού θά μοιράσει ὁ ῎Ιδιος τά πανένδοξα, τά ἄφθαρτα βραβεῖα τῆς Νίκης!